ΑΙΤΗΣΕΙΣ & ΕΝΤΥΠΑ Υ.Μ.Σ.

 

1. Ηλεκτρονική Υπηρεσία μιας Στάσης e-yms:

Από 22/07/2018 ξεκίνησε η λειτουργία της e-ΥΜΣ, στην οποία ο ενδιαφερόμενος κάνει ο ίδιος τη σύσταση της εταιρείας του, χωρίς να απαιτείται να επισκεφθεί οποιαδήποτε δημόσια Υπηρεσία.(Θεσμοθετήθηκε με το άρθρο 8 του Ν. 4441/2016).

Είσοδος στον σύνδεσμο: https://eyms.businessportal.gr

 

Συστάσεις ΙΚΕ αποκλειστικά μέσω της Ηλεκτρονικής Υπηρεσίας μιας Στάσης (e-ΥΜΣ)

Σύμφωνα το άρθρο 24 του Ν. 4712/2020 (ΦΕΚ 146/29-07-2020) και την Υπουργική Απόφαση με αριθ. Πρωτ. 109491/16-10-2020 (ΦΕΚ τεύχος Β 4619/20-10-2020) από 01/11/2020 η σύσταση ΙΚΕ πραγματοποιείται αποκλειστικά μέσω της Ηλεκτρονικής Υπηρεσίας μιας Στάσης (e -ΥΜΣ). (Στις περιπτώσεις που ως ιδρυτής είναι αλλοδαπό νομικό πρόσωπο η έκδοση ΑΦΜ θα γίνεται στην αρμόδια ΔΟΥ πριν την διαδικασία ιδρύσεως {e -ΥΜΣ}). Ως εκ τούτου μετά την παρέλευση της παραπάνω ημερομηνίας δεν θα είναι δυνατό να γίνονται δεκτές συστάσεις ΙΚΕ μέσω της «Υπηρεσίας Μιας Στάσης» του Επιμελητηρίου.

 

2. Υπηρεσία μιας Στάσης (Υ.Μ.Σ.):

Σε περίπτωση που η σύσταση της εταιρείας πραγματοποιηθεί από την Υπηρεσία μιας Στάσης (Υ.Μ.Σ), του Επιμελητηρίου Δωδεκανήσου θα βρείτε παρακάτω τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για να προσκομίσετε σε φυσικό φάκελο.

 

 

ΕΓΓΡΑΦΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΙΑΣ ΣΤΑΣΗΣ

(που κατατίθενται σε φυσικό φάκελο στην ΥΜΣ του Επιμελητηρίου Δωδεκανήσου για τη σύσταση

προσωπικών εταιρειών Ο.Ε - Ε.Ε.)

 

Έγγραφα Σύστασης

Διευκρινίσεις

1.

Αίτηση σύστασης εταιρείας μέσω της Υπηρεσίας μιας Στάσης (Υ.Μ.Σ.)

Συμπληρώνεται από το εξουσιοδοτούμενο άτομο

2.

Υπεύθυνη Δήλωση – εξουσιοδότηση για τον ορισμό εκπροσώπου για εξουσιοδότηση τρίτου (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι).

Ορθή και πλήρη συμπλήρωσή της, με γνήσιο υπογραφής από κάθε εταίρο ξεχωριστά.

Εάν πρόκειται για ιδρυτή Ν.Π. συμπληρώνεται από τον νόμιμο εκπρόσωπο του Ν.Π.

Εάν πρόκειται για ιδρυτή Φ.Π. μόνιμο κάτοικο εξωτερικού, απαιτείται εξουσιοδότηση με apostille (για χώρες που είναι στη συνθήκη της Χάγης) ή θεωρημένη από προξενική αρχή.

3.

Καταστατικό Ο.Ε - Ε.Ε.

Σε έντυπη μορφή (ενυπόγραφο με θεώρηση ως προς το γνήσιο υπογραφών στην τελευταία σελ και μονογραφές όλων των μελών στο τέλος κάθε σελίδας του καταστατικού) σε 2 αντίγραφα, σε ηλεκτρονική μη επεξεργάσιμη μορφή (ανυπόγραφο αρχείο doc).

4.

Οι Έλληνες υπήκοοι αστυνομική ταυτότητα (και του εξουσιοδοτούμενου)

Οι πολίτες κράτους-μέλους ΕΕ, επικυρωμένη (από δικηγόρο) ταυτότητα ή διαβατήριο σε ισχύ

Οι πολίτες τρίτων χωρών, επικυρωμένο (από δικηγόρο) διαβατήριο σε ισχύ ή άλλο ταξιδιωτικό έγγραφο που αναγνωρίζεται σε διεθνείς συμβάσεις με θεώρηση εισόδου στις περιπτώσεις που αυτή απαιτείται.

 

5.

Έντυπο Δ211 ΑΑΔΕ/ Δήλωση Έναρξης Εργασιών Επιχείρησης

Ορθή και πλήρη συμπλήρωσή του και υπογραφή από όλους τους  ιδρυτές ή από εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο

ΓΙΑ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΤΑ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΕΓΓΡΑΦΑ

ΕΑΝ ΕΙΝΑΙ ΕΤΑΙΡΟΣ ΟΕ, ΕΕ, ΕΠΕ, ΙΚΕ.

 

 • Αντίγραφο καταστατικού.
 • Για ΙΚΕ και ΕΠΕ, ακριβές αντίγραφο Γενικής Συνέλευσης για τη συμμετοχή στην υπό σύσταση εταιρεία, υπογεγραμμένο από το διαχειριστή.
 • Για ΟΕ και ΕΕ, υπεύθυνη δήλωση από όλους τους εταίρους για τη συμμετοχή στην υπό σύσταση εταιρεία.
 • Εφόσον ο εκπρόσωπος για την σύσταση της εταιρείας είναι πρόσωπο διαφορετικό από το νόμιμο εκπρόσωπο, χρειάζεται εξουσιοδότηση που φέρει το γνήσιο της υπογραφής από το νόμιμο εκπρόσωπο της εταιρείας.

ΕΑΝ ΕΙΝΑΙ ΕΤΑΙΡΟΣ Α.Ε.

 

 • Ανακοίνωση σύστασης ΓΕΜΗ.
 • Ανακοίνωση τελευταίου Διοικητικού Συμβουλίου.
 • Ανακοίνωση από την οποία να προκύπτει η νόμιμη εκπροσώπηση.
 • Αντίγραφο πρακτικού Διοικητικού Συμβουλίου για την συμμετοχή της ΑΕ στην υπό σύσταση εταιρείας.

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕ ΑΛΛΟΔΑΠΟ ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ

 

 • Αντίγραφο καταστατικού του νομικού προσώπου.
 • Βεβαίωση του αρμόδιου Εθνικού Μητρώου στο οποίο έχει καταχωριστεί το νομικό πρόσωπο εκδόσεως τελευταίου τριμήνου από την οποία να προκύπτει τουλάχιστον ο αριθμός εγγραφής του σε αυτό και ότι δεν βρίσκεται σε κατάσταση λύσης-εκκαθάρισης, πτώχευσης ή σε οποιαδήποτε άλλη συλλογική διαδικασία ικανοποίησης των πιστωτών του.
 • Επικυρωμένο αντίγραφο του εγγράφου πληρεξουσιότητας για τον διορισμό νομίμου εκπροσώπου ή αντιπροσώπου του στην Ελλάδα.
 • Για την έκδοση ελληνικού ΑΦΜ στο ανωτέρω έγγραφο, απαιτείται και ο διορισμός φορολογικού εκπροσώπου.

  Σημείωση: Σε περίπτωση που δεν παρευρίσκεται ο ίδιος, συμπληρώνει Υπεύθυνη Δήλωση που αποδέχεται τον διορισμό του.
 • Υπεύθυνη Δήλωση ότι δεν έχει χορηγηθεί ελληνικό ΑΦΜ στο αλλοδαπό Νομικό Πρόσωπο.


Όλα τα ανωτέρω προσκομίζονται κατά τα διεθνή νόμιμα (κατά περίπτωση, σφραγίδα apostille, προξενική θεώρηση, θεώρηση από το ελληνικό προξενίο ή κατά τα προβλεπόμενα σε διεθνείς συνθήκες που έχουν κυρωθεί από την Ελλάδα) με την επίσημη μετάφραση αυτών.

Κατάλογος κρατών για τα οποία απαιτείται Apostille, θα βρείτε στο παρακάτω σύνδεσμο https://www.hcch.net/eumentsn/instrconventions/status-table/?cid=41/

Ειδικότερα, τα έγγραφα που εκδίδονται από δημόσιες αρχές της Κυπριακής Δημοκρατίας δεν απαιτείται να λάβουν την επισημείωση της Χάγης προκειμένου να χρησιμοποιηθούν στην Ελλάδα.

 

Όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, για τη σύσταση εταιρείας μέσω της Υπηρεσίας μιας Στάσης, θα πρέπει να προσκομισθούν στην υπηρεσία σε φυσικό φάκελο και να αποσταλούν και σε ηλεκτρονική μορφή (σε μορφή pdf, όχι πάνω από 5MB/ανά αρχείο) στο email: gemi@ebed.gr καθώς και το καταστατικό της υπό σύσταση εταιρείας σε word.

 

 

ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΣΤΑΣΗΣ

 

ΤΡΟΠΟΣ ΕΞΟΦΛΗΣΗΣ:

- Στο ταμείο της υπηρεσίας, με μετρητά ή με κάρτα

- Με εντολή πληρωμής που εκδίδεται από το λογιστήριο της υπηρεσίας

 

Το συνολικό κόστος σύστασης, θα πρέπει να είναι τακτοποιημένο, για τη παραλαβή όλων νομιμοποιητικών εγγράφων της εταιρείας:

- Ανακοίνωση Σύστασης Υ.Μ.Σ.

- Βεβαίωση Σύστασης (Βεβαίωση Έναρξης Εργασιών)

- Προσωρινοί Κωδικοί Γ.Ε.ΜΗ.  (services.bussinessportal.gr)

- Προσωρινός κλειδάριθμος από ΑΑΔΕ και προσωρινοί κωδικοί για το TAXISnet

- Αποτελέσματα εγγραφής στον ΕΦΚΑ (ΑΜΕ)

Η Υπηρεσία ενημερώνει το αρμόδιο τμήμα του ΟΑΕΕ μόνο για την σύσταση της νέας εταιρίας και τους ιδρυτές αυτής.

Οι εταίροι είναι υποχρεωμένοι να μεταβούν στον ΟΑΕΕ και να διευθετήσουν μόνοι τους τυχόν εκκρεμότητες.

 

Για περισσότερες πληροφορίες              

Τσατταλιού Ευαγγελία

Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. & Υπηρεσία Μιας Στάσης (Υ.Μ.Σ.)

Επιμελητηρίου Δωδεκανήσου

Γρ. Λαμπράκη 8, 85131, Ρόδος

Tηλ: 22410 – 44224

Email: tsataliou@ebed.gr

gemi@ebed.gr

 

 

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑΕΓΓΡΑΦΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΙΑΣ ΣΤΑΣΗΣ (Υ.Μ.Σ)
ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΓΙΑ ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕΣΩ Υ.Μ.Σ.
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ-ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΤΩΝ ΙΔΡΥΤΩΝ ΓΙΑ ΦΥΣΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ-ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΤΩΝ ΙΔΡΥΤΩΝ ΓΙΑ ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ
Δ211 ΑΑΔΕ/ ΔΗΛΩΣΗ ΕΝΑΡΞΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ