ΕΙΔΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΜΕΣΙΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

 

Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την καταχώρηση στο Ειδικό Μητρώο Μεσιτών Ακινήτων του Επιμελητηρίου Δωδεκανήσου  σύμφωνα με το Νόμο 4072/2012, έχουν ως εξής:

 

1.  ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟ ΣΠΟΥΔΩΝ: Αντίγραφο Απολυτηρίου  Λυκείου ή ισότιμης σχολής της ημεδαπής ή  της αλλοδαπής. Για τίτλους σπουδών αλλοδαπής απαιτείται μετάφραση τους από το Υπ. Εξωτερικών καθώς και βεβαίωση ισοτιμίας από το Υπ. Παιδείας.

2.  ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ Η ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΟ, εφόσον πρόκειται για Έλληνα πολίτη ή πολίτη μέλους της Ε.Ε η κράτους μέλους του ΕΟΧ. Εάν πρόκειται για πολίτη τρίτης χώρας θα πρέπει ο ενδιαφερόμενος να διαθέτει άδεια διαμονής και εργασίας στην Ελλάδα η άδεια διαμονής για ανεξάρτητη οικονομική δραστηριότητα (ν.3386/2005 (α΄ 212)).

3.  ΈΝΑΡΞΗ/ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΔΟΥ (ΚΑΔ 68311000) ή προσωποποιημένη πληροφόρηση από την myΑΑΔΕ         

4.  ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΠΟΙΝΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ

5.  ΕΝΙΑΙΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΦΕΡΕΓΓΥΟΤΗΤΑΣ

6.  ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ χορηγείται  από το Μητρώο με την κατάθεση των δικαιολογητικών

7.  ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ του Ν. 1599/86 (θεωρημένη για το γνήσιο υπογραφής ή από το gov.gr)

 

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑΜΕΣΙΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ _ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ