ΣΚΟΠΟΣ & ΣΤΟΧΟΙ

Σύμφωνα με την παραγρ. 2, του άρθρου 1, του Ν. 2081/1992 όπως αντικαταστάθηκε με την παρ.2 άρθρ.19 Ν.3419/2005, ΦΕΚ Α 297/6.12.2005 σκοπός των Επιμελητηρίων, μέσα στα όρια της περιφέρειάς τους, είναι:

  • η προστασία και η ανάπτυξη του εμπορίου, της βιομηχανίας, της βιοτεχνίας, των επαγγελμάτων, του τομέα παροχής υπηρεσιών και των εξαγωγών, σύμφωνα με τα συμφέροντα και τους στόχους της εθνικής οικονομίας, για την ανάπτυξη και την πρόοδο αυτής.
  • Η παροχή προς την Πολιτεία γνωμοδοτικών εισηγήσεων για κάθε οικονομικό θέμα, περιλαμβανομένων και των σχετικών νομοσχεδίων, με γνώμονα πάντοτε την οικονομική ανάπτυξη της περιφέρειάς τους και την εξυπηρέτηση του γενικότερου συμφέροντος της εθνικής οικονομίας.
  • Η παροχή στα μέλη τους και σε κάθε ενδιαφερόμενο γνωμοδοτικών εισηγήσεων και πληροφοριών για κάθε οικονομικό θέμα."


Το Επιμελητήριο Δωδεκανήσου αναμορφώνει συνεχώς τη στρατηγική του ώστε να είναι σε θέση να προσαρμόζεται στο διαρκώς μεταβαλλόμενο κοινωνικο-οικονομικό περιβάλλον, με γνώμονα την αποτελεσματικότητα και το παραγόμενο έργο, αλλά και τη συνολική εξυπηρέτηση του πολίτη, που στην προκειμένη περίπτωση είναι ο επιχειρηματίας-μέλος του Επιμελητηρίου.


ΝΕΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ

 

Το νέο portal www.ebed.gr του Επιμελητηρίου Δωδεκανήσου ολοκληρώθηκε και παραλήφθηκε το Δεκέμβριο του 2015 στα πλαίσια υλοποίησης του υποέργου 1 «Ολοκληρωμένο περιβάλλον δημιουργίας ψηφιακών δράσεων για τη μείωση της γραφειοκρατίας και υποστήριξης ψηφιακών εμπορικών εκθέσεων και εφαρμογών e-commerce για τα μέλη του Επιμελητηρίου Δωδεκανήσου» του έργου: «Ψηφιακές δράσεις Επιμελητηρίου Δωδεκανήσου για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων» Έχει πολλές δυνατότητες για την παροχή υπηρεσιών υψηλής προστιθέμενης αξίας στα μέλη μας και μπορεί να αποτελέσει ένα σημαντικό αναπτυξιακό εργαλείο για την περιοχή μας.

Περιλαμβάνει:

Α)Υποσυστήματα στοχευμένης ενημέρωσης των μελών του Επιμελητηρίου, διεκπεραίωση διοικητικών πράξεων & πληρωμών, επικοινωνίας των μελών με τις υπηρεσίες ηλεκτρονικά. – Νέο πρωτόκολλο. – Διαχείριση εγγράφων και διασύνδεση αυτών με το Μητρώο.

Β) Υποσυστήματα ενίσχυσης της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων:

1) Ηλεκτρονική αγορά προϊόντων

2) Δημιουργία και ενημέρωση Επιχειρηματικού Οδηγού.

3) Δημιουργία και ενημέρωση καταλόγου επιχειρηματικών ευκαιριών.

4) Δημιουργία και λειτουργία ηλεκτρονικών εκθέσεων.

 

Η νέα πλατφόρμα συμπεριλαμβάνει επίσης ειδικό υποσύστημα για τον τουριστικό κλάδο πολυγλωσσικό με μεγάλες δυνατότητες υποστήριξης του κλάδου και των επιχειρήσεων του. Η νέα πλατφόρμα πέρα από αναπτυξιακό εργαλείο αποτελεί και βασική ανταποδοτική υπηρεσία προς τα μέλη του Επιμελητηρίου Δωδεκανήσου