Προκήρυξη Γενικού Νοσοκομείου Κω για προμήθεια ειδών καθαριότητας.

Το Γενικό Νοσοκομείο Κ.Υ. Κω «Ιπποκράτειον» προκηρύσσει Ανοικτό συνοπτικό μειοδοτικό διαγωνισμό με γραπτές σφραγισμένες προσφορές για την προμήθεια «ειδών καθαριότητας» (CPV: 39830000-9)», με κριτήριο κατακύρωσης τη Χαμηλότερη Τιμή, συνολικού προϋπολογισμού ύψους 15.411,42€ (δεκαπέντε χιλιάδων τετρακοσίων έντεκα ευρώ και σαράντα δύο λεπτών), μη συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος Φ.Π.Α., με σκοπό την κάλυψη των αναγκών του νοσοκομείου μας για ένα (1) έτος.

Δείτε όλο το κείμενο της Προκήρυξης στο παρακάτω αρχείο.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ