ΝΕΕΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ Γ.Σ. ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ (ΑΕ, ΕΠΕ & ΙΚΕ)

 Νέες προθεσμίες   υποβολής Οικονομικών Καταστάσεων και Πρακτικών ΓΣ για τις κεφαλαιουχικές εταιρίες (ΑΕ, ΕΠΕ & ΙΚΕ) 

 

Ψηφίστηκε στις 29.6.2016 το νομοσχέδιο του Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού "Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στις διατάξεις των άρθρων 19, 20, 29, 30, 33, 35, 40 έως 46 .......".

 

Συγκεκριμένα :

 

α) παρατείνονται οι  προθεσμίες για την σύγκληση των Ετήσιων Γενικών Συνελεύσεων των Ανωνύμων Εταιριών - Ε.Π.Ε.- Ι.Κ.Ε. έως και δύο μήνες μετά την ημερομηνία λήξης υποβολής των φορολογικών δηλώσεων των ανωτέρω εταιρειών,  για τη χρήση η οποία έληξε στις 31-12-2015 και

 

β) αναλογικά μεταβάλλονται  και οι προθεσμίες για υποβολή και δημοσιότητα στο ΓΕΜΗ των προσκλήσεων και ετήσιων των οικονομικών καταστάσεων και των λοιπών πράξεων των ανωτέρω εταιρειών.

 

γ)Σύμφωνα με την ΠΟΛ 1105 "Παράταση της προθεσμίας υποβολής των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2015 φυσικών προσώπων του άρθρου 3 και νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων του άρθρου 45 του Ν.4172/2013" : η προθεσμία υποβολής των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2015 των νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων του άρθρου 45 του Ν. 4172/2013, που δεν έχουν υποβληθεί μέχρι τη δημοσίευση της παρούσας (15 Ιουλίου 2016) και των οποίων η προθεσμία υποβολής δεν έχει λήξει παρατείνεται μέχρι την 25η Ιουλίου 2016.

 

Συνεπώς με βάση τα ανωτέρω :

 

A) H Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση μπορεί να συγκληθεί νομίμως:

 

 Νομική μορφή

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής φορολογικής δήλωσης

Καταληκτική Ημερομηνία σύγκλησης ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης

 

το αργότερο έως

το αργότερο έως

Ανώνυμες εταιρίες (ΑΕ)

25/7/2016

25/9/2016

Εταιρίες περιορισμένης ευθύνης (ΕΠΕ)

25/7/2016

25/9/2016

Ιδιωτικές Κεφαλαιουχικές Εταιρείες (Ι.Κ.Ε.)

25/7/2016

25/9/2016

 

 

Β) Οι Προσκλήσεις για σύγκληση των Γ.Σ., θα πρέπει να υποβληθούν 22 ημέρες πριν την Γ.Σ.

 

Γ) Οι Οικονομικές Καταστάσεις, θα πρέπει να υποβληθούν 20 ημέρες πριν την Γ.Σ. και

 

Δ) Τα Πρακτικά των Γ.Σ. θα πρέπει να υποβληθούν μέσα σε 20 ημέρες μετά την Γ.Σ.