ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ Η ΑΥΤΟΑΠΟΓΡΑΦΗ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ (Α.Ε), ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ (Ε.Π.Ε.), ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ (Ο.Ε. & Ε.Ε.) ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΥΠΌΧΡΕΩΝ ΣΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ (Γ.Ε.ΜΗ).

Η ΥΠΗΡΕΣΙΑ Γ.Ε.ΜΗ. ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ανακοινώνει ότι:

Όλες οι Ανώνυμες Εταιρείες οι Εταιρείες Περιορισμένης Ευθύνης, οι προσωπικές εταιρίες (Ο.Ε. & Ε.Ε.), τα υποκαταστήματα Αλλοδαπών ΑΕ και Ε.Π.Ε., οι ΑστικοίΠιστωτικοί καιΑλληλασφαλιστικοί Συνεταιρισμοί και λοιποί υπόχρεοι των οποίων η σύσταση ή η έναρξη οικονομικής δραστηριότητας έγινε πριν τις 4/4/2011, οφείλουν να απογραφούν στο Γ.Ε.ΜΗ.

Η αυτοαπογραφή είναι υποχρεωτική για όλες τις επιχειρήσεις ανεξαρτήτως αν είναι μέλη του Επιμελητηρίου μας ή όχι .

Οι προθεσμίες, οι διαδικασίες, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, η μεθοδολογία και το κόστος αυτοαπογραφής των επιχειρήσεωνσύμφωνα με την Κ1-1184/2012 εγκύκλιο της Γ.Γ. Εμπορίου,έχουν ως ακολούθως:

ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΑΥΤΟΑΠΟΓΡΑΦΗΣ

Για Α.Ε. & Ε.Π.Ε. από 02/07/2012 έως 30/09/2012

Για τις Ο.Ε & Ε.Ε. από 23/07/ έως 11/10/2012

Για τα υποκαταστήματα αλλοδαπών Α.Ε. και Ε.Π.Ε. από 12/10 έως 31/10/2012.

Για τους αστικούς, πιστωτικούς και αλληλασφαλιστικούς συνεταιρισμούς καθώς και τους λοιπούς υπόχρεους από 12/10 έως 31/10/2012.

Κατάθεση /αποστολή όλων των πρωτότυπων ή επικυρωμένων αντιγράφων στην αρμόδιαΥπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ από 02/07/ έως 2/12/2012

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΥΤΟΑΠΟΓΡΑΦΗΣ ΑΝΕΥ ΚΟΣΤΟΥΣ

Οι υπόχρεοι υποβάλλουν αίτηση-δήλωσης μέσω του διαδικτυακού τόπου του Γ.Ε.ΜΗ.www.businessportal.gr ή www.businessregistry.gr. με την χρήση κωδικών του TAXISNET, συμπληρώνοντας τα πεδία και αναρτώντας κατά περίπτωση τα αντίστοιχα νομιμοποιητικά έγγραφα. Τα έγγραφα υποβάλλονται σε ηλεκτρονική μορφή, χωρίς να απαιτείται να έχουν υπογραφεί ψηφιακά. Με αίτηση-δήλωση τα πρωτότυπα ή επικυρωμένα αντίγραφα αυτών, αποστέλλονται με συστημένη επιστολή ή προσκομίζονταιαπό τον υπόχρεο στην αρμόδια κατά περίπτωση υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. σε ΡΟΔΟ , ΚΩ, ΚΑΛΥΜΝΟ εντός πέντε (5) μηνών από την έναρξη ισχύος της παρούσας,προκειμένου να γίνει ο τελικός έλεγχος και να αρχειοθετηθούν στο Φάκελο.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ ΜΕ ΚΟΣΤΟΣ

Εάν ο υπόχρεος δεν επιλέξει την ηλεκτρονική διαδικασία αυτοαπογραφής μπορεί να υποβάλει την αίτηση απογραφής στην αρμόδια κατά περίπτωση υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. του Επιμελητηρίου Δωδεκανήσου, σε ΡΟΔΟ ή ΚΩ ή ΚΑΛΥΜΝΟ, προσκομίζονταςταυτόχρονα και τα απαιτούμενα έγγραφα τόσο σε ηλεκτρονική μορφή όσο και πρωτότυπα ή επικυρωμένα αντίγραφα,

Στην περίπτωση αυτή οι υπόχρεοι θα καταβάλλουν τέλος 10€ για κάθε καταχώρηση στο Γ.Ε.ΜΗ. (π.χ. καταστατικό, πρακτικό Γ.Σ. κ.λπ.). Συνεπώς το τέλος αυτοαπογραφής θα είναι πολλαπλάσιο των 10€ ανάλογα με τις συνεδριάσεις των αρμοδίων οργάνων και τα σχετικά πρακτικά μιας Α.Ε ή της Ε.Π.Ε.

 

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ

Βήμα 1:

Μελετήστε με προσοχή:

- το θεσμικό πλαίσιο του Γ.Ε.ΜΗ

- την ερμηνευτική εγκύκλιο Κ1-1184/2012 για την αυτοαπογραφή

- τις ανακοινώσεις της Υπηρεσίας Γ.Ε.ΜΗ.σχετικά με το θέμα στον ιστότοπο www.ebed.gr

-τους Οδηγούς Συμπλήρωσης των Φορμών Αυτοαπογραφής για Α.Ε., Ε.Π.Ε., Ο.Ε & Ε.Ε..

Βήμα 2:

Προετοιμάστε όλα τα σχετικά έγγραφα που περιέχουν τα στοιχεία που πρέπει να καταχωρήσετε καθώς και τα έγγραφα που θα πρέπει να αναρτηθούν σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή .

Βήμα 3:

-Ολοκληρώστε την διαδικασία αυτοαπογραφής ή της απογραφής έγκαιρα πολύ πριν εκπνεύσουν οι προθεσμίες αποστέλλοντας ή καταθέτοντας το φάκελο με τα νομιμοποιητικά και συνυποβαλλόμενα έγγραφα στην αρμόδια κατά περίπτωση ΥπηρεσίαΓ.Ε.ΜΗ.προκειμένου να διενεργηθεί ο έλεγχος και να οριστικοποιηθεί η εγγραφή στο Γ.Ε.ΜΗ.ώστε να είναι δυνατή ή έκδοση πιστοποιητικών.

 

ΠΡΟΣΟΧΗ Σύμφωνα με την εγκύκλιο Κ1-1184/2012«Οι Υπηρεσίες Γ.Ε.ΜΗ. δεν θα χορηγούν πιστοποιητικά ή βεβαιώσεις ούτε θα προβαίνουν σε περαιτέρω καταχωρίσεις στη Μερίδα εάν δεν έχουν προσκομιστεί από τον υπόχρεο τα πρωτότυπα ή επικυρωμένα αντίγραφα των απαιτούμενων κατά περίπτωση νομιμοποιητικών, συνοδευτικών και δικαιολογητικών εγγράφων, σε ηλεκτρονική και έντυπη μορφή, σύμφωνα με τις διατάξεις της Κ1-941 οικ./2012.»

 

 

 Ο φάκελος με τα δικαιολογητικά θα αποστέλλεται με συστημένη επιστολή ή θα κατατίθεται από τον υπόχρεο στην αρμόδια Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ της έδρας της επιχείρησης όπου θα τηρείται ο φυσικός φάκελος της επιχείρησης, δηλαδή σε ΡΟΔΟ ,ΚΩ, ΚΑΛΥΜΝΟ ως ακολούθως:

ΡΟΔΟΣ: ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ- ΥΠΗΡΕΣΙΑ Γ.Ε.ΜΗ :(Γρ. Λαμπράκη 8 85100 ΡΟΔΟΣ ΤΗΛ:22410-44224-216-221-218 email :gemi@ebed.gr.αρμόδια για τις επιχειρήσεις που έχουν την έδρα τους στα νησιά : ΡΟΔΟΣ, ΣΥΜΗ, ΚΑΡΠΑΘΟΣ,ΚΑΣΟΣ, ΧΑΛΚΗ , ΤΗΛΟΣ , ΚΑΣΤΕΛΛΟΡΙΖΟ)

ΚΩΣ:ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ-ΥΠΗΡΕΣΙΑ Γ.Ε.ΜΗ:(Μαρμαρωτό 85300 ΚΩΣΤΗΛ:22420 26179 email :gemi-kos@ebed.gr.αρμόδια για τις επιχειρήσεις που έχουν την έδρα τους στα νησιά : ΚΩ, ΝΙΣΥΡΟ

ΚΑΛΥΜΝΟΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ- ΥΠΗΡΕΣΙΑ Γ.Ε.ΜΗ :(Νομικού Καλαβρού 6 Αγιος Θεολόγος 85200 ΚΑΛΥΜΝΟΣ ΤΗΛ:22430 28317 email :gemi-kalymnos@ebed.gr.αρμόδια για τις επιχειρήσεις που έχουν την έδρα τους στα νησιά :ΚΑΛΥΜΝΟΣ, ΠΑΤΜΟΣ, ΛΕΡΟΣ, ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑ, , ΛΕΙΨΟΙ.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να συμβουλευθούν τα ακόλουθα έγγραφα: