ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ Η ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟΥ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΤΟ ΓΕ.Μ.Η. ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ, ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ(ΟΕ,ΕΕ) ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΠΡΟΣΟΧΗ

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ,ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ (ΟΕ, ΕΕ) ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΟ Γ.Ε.ΜΗ

Υποχρέωση Υποβολής αποδεικτικού φορολογικής δήλωσης στο Γ.Ε.ΜΗ

 

Υποχρεωτική είναι η υποβολή αποδεικτικού φορολογικής δήλωσης στο ΓΕ.Μ.Η. για τις εταιρίες που είναι υπόχρεες εγγραφής στο ΓΕ.Μ.Η, πλην των κεφαλαιουχικών (ΑΕ, ΕΠΕ, ΙΚΕ)

Συγκεκριμένα οι εταιρίες οι ΟΕ, ΕΕ, ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ , , ΑΣΤΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ , ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΕΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΕΣ , Συν ΠΕ, κλπ που είναι υπόχρεες εγγραφής στο ΓΕΜΗ, έχουν υποχρέωση καταχώρησης στο ΓΕΜΗ του αποδεικτικού υποβολής της φορολογικής δήλωσης μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας(www.businessportal.gr) . σύμφωνα με το άρθρο 5 της Υ.Α 79752 / 31-12-2014 (ΦΕΚ Β΄ 3623).

Η καταχώριση πρέπει να γίνει εντός δυο μηνών από την υποβολή της φορολογικής δήλωσης.

Η διαδικασία είναι απλή

ΒΗΜΑ 1 :Πιστοποίηση της επιχείρησης με την εγγραφή στο σύστημα μέσω τουwww.businessportal.gr. για την λήψη των κωδικών πρόσβασης

ΒΗΜΑ 2:Είσοδος στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του ΓΕΜΗ μέσω τουwww.businessportal.gr

ΒΗΜΑ 3:Επιλέγουμε την κατάλληλη αίτηση ανάλογα με τον τύπο της επιχείρησής μας

ΒΗΜΑ 4:Πληρώνουμε το ετήσιο τέλος τήρησης της μερίδας στο ΓΕΜΗ για την επιχείρηση αν δεν έχει γίνει , με βάση την ταυτότητα πληρωμής καθώς και το παράβολο καταχώρησης .

ΒΗΜΑ 5:Συμπληρώνουμε τα πεδία της αίτησης (ημερομηνία και κωδικός του αποδεικτικού της φορολογικής δήλωσης).Η διαδικασία ολοκληρώνεται με την υποβολή της αίτησης .Η υπηρεσία ΓΕΜΗ θα σας αποστείλει μέσω της πλατφόρμας την σχετική ανακοίνωσή.

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε ΕΔΩ