ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ (Γ.Ε.ΜΗ.)

Το Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) είναι το νέο ενιαίο επίσημο μητρώο των επιχειρήσεων που αντικαθιστά τα επιμέρους κατακερματισμένα μητρώα των φορέων που είχαν την ευθύνη τήρησης τους όπως :(Διευθύνσεις Ανωνύμων Εταιρειών για τις Α.Ε, Πρωτοδικεία για τις ΕΠΕ και τις Προσωπικές εταιρείες κλπ).

Το Γ.Ε.ΜΗ. είναι μία ηλεκτρονική βάση στην οποία καταχωρούνται όλες οι επιχειρήσεις , φυσικά και νομικά πρόσωπα, που είναι υπόχρεες εγγραφής στο Γ.Ε.ΜΗ. Σε εφαρμογή του Ν.3419/2005 όπως τροποποιήθηκε με το Ν.3853/2010 (ΦΕΚ 90/Α/17.6.2010). Το Γ.Ε.ΜΗ. τηρείται από τα τοπικά Επιμελητήρια.

Η Υπηρεσία Γενικού Εμπορικού Μητρώου (Γ.Ε.ΜΗ.), λειτουργεί στο Επιμελητήριο Δωδεκανήσου σε Ρόδο, Κω και Κάλυμνο. Έχει την ευθύνη της διαχείρισης των εγγραφών των επιχειρήσεων που είναι εκτός πεδίου εφαρμογής της Υπηρεσίας Μιας Στάσης και όλων των μεταβολών, διαγραφών, όλων των επιχειρήσεων, φυσικών και νομικών προσώπων, της ημεδαπής και των υποκαταστημάτων της αλλοδαπής που έχουν την έδρα στη Δωδεκάνησο, και είναι υπόχρεοι εγγραφής στο Γ.Ε.ΜΗ.

Ειδικότερα η Υπηρεσία Γενικού Εμπορικού Μητρώου του Επιμελητηρίου Δωδεκανήσου:

  • Παραλαμβάνει ελέγχει και αρχειοθετεί τα δικαιολογητικά των φυσικών φακέλων των εταιρειών που έχουν συσταθεί από τις Υπηρεσίες Μιας Στάσης των Συμβολαιογράφων(για ΑΕ & ΕΠΕ.), και των Επιμελητηρίων(για ΟΕ , ΕΕ & Ι.Κ.Ε.).
  • Ελέγχει τα δικαιολογητικά σύστασης των επιχειρήσεων κάθε νομικής μορφής και νομιμοποιεί, με την καταχώριση στο ΓΕΜΗ τη σύσταση, τόσο των εταιρειών (ΑΕ, ΕΠΕ, ΟΕ & ΕΕ) που δεν υπάγονται στην Υπηρεσία μιας Στάσης όσο και όλων των άλλων φυσικών και νομικών προσώπων που είναι υπόχρεα εγγραφής στο Γ.Ε.ΜΗ., όπως τα υποκαταστήματα αλλοδαπών εταιριών, Συν Π.Ε., Ε.Ο.Ο.Σ κτλ.
  • Διαχειρίζεται όλες τις τροποποιήσεις / μεταβολές όλων των φυσικών και νομικών πρόσωπων που έχουν συσταθεί από τις ΥΜΣ είτε μέσω της υπηρεσίας Γ.Ε.ΜΗ. Νομιμοποιεί με την καταχώρηση στο Γ.Ε.ΜΗ όλες τις μεταβολές /τροποποιήσεις μετά από έλεγχο των δικαιολογητικών και έγκριση από την αρμόδια υπηρεσία της Περιφέρειας Ν. Αιγαίου όταν απαιτείται. Εκδίδει τις σχετικές ανακοινώσεις και τις προωθεί για δημοσίευση στο ΦΕΚ (τεύχος ΑΕ .ΕΠΕ & Γ.Ε.ΜΗ) και στον ιστότοπο του Γ.Ε.ΜΗ.

Στα πλαίσια τήρησης του φυσικού αρχείου και διαχείρισης της ηλεκτρονικής βάσης του Γ.Ε.ΜΗ η Υπηρεσία Γενικού Εμπορικού Μητρώου του Επιμελητηρίου Δωδεκανήσου:

Χορηγεί πιστοποιητικά εγγραφής και μεταβολών για τους υπόχρεους εγγραφής στο Γ.Ε.ΜΗ.

Χορηγεί πιστοποιητικά περί μη πτώχευσης και συνδιαλλαγής.

Χορηγεί αντίγραφα των δημοσιευτέων εγγράφων που καταχωρίζονται στη μερίδα του υπόχρεου εγγραφής στο Γ.Ε.ΜΗ.

Για περισσότερες πληροφορίες :

ΡΟΔΟΣ: ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ - ΥΠΗΡΕΣΙΑ Γ.Ε.ΜΗ :(Γρ. Λαμπράκη 8 85100 ΡΟΔΟΣ ΤΗΛ:22410-44224-216-221-207

E-mailgemi@ebed.gr Αρμόδια για τις επιχειρήσεις που έχουν την έδρα τους στα νησιά:ΡΟΔΟΣ, ΣΥΜΗ, ΚΑΡΠΑΘΟΣ, ΚΑΣΟΣ, ΧΑΛΚΗ, ΤΗΛΟΣ, ΚΑΣΤΕΛΛΟΡΙΖΟ)

ΚΩΣ: ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ-ΥΠΗΡΕΣΙΑ Γ.Ε.ΜΗ:(Μαρμαρωτό 85300 ΚΩΣ ΤΗΛ:22420-26179

E-mailgemi-kos@ebed.gr Αρμόδια για τις επιχειρήσεις που έχουν την έδρα τους στα νησιά : ΚΩ, ΝΙΣΥΡΟ)

ΚΑΛΥΜΝΟΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ- ΥΠΗΡΕΣΙΑ Γ.Ε.ΜΗ :(Νομικού Καλαβρού 6 Αγιος Θεολόγος 85200 ΚΑΛΥΜΝΟΣ ΤΗΛ:22430-28317

E-mailgemi-kalymnos@ebed.gr Αρμόδια για τις επιχειρήσεις που έχουν την έδρα τους στα νησιά: ΚΑΛΥΜΝΟΣ, ΠΑΤΜΟΣ, ΛΕΡΟΣ, ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑ , ΛΕΙΨΟΙ , ΨΕΡΙΜΟΣ , ΤΕΛΕΝΔΟΣ , ΑΡΚΙΟΙ , ΑΓΑΘΟΝΗΣΙ.)