Γνωστοποίηση διενέργειας 1ης Δημόσιας Διαβούλευσης επι των αρχικών τεχνικών προδιαγραφών , για την προμήθεια: «Χειρουργικής Τράπεζας», για κάλυψη αναγκών του Γ.Ν. ΖΑΚΥΝΘΟΥ

Πρόσκληση 1ης Δημόσιας Διαβούλευσης επι των επισυναπτόμενων αρχικών Τεχνικών Προδιαγραφών, για την προμήθεια: «Χειρουργικής Τράπεζας »{ (CPV 33192230-3), «Τράπεζες Χειρουργείου»(ΚΑΕ 9749.01Ν) }(Ζητούμενη ποσότητα 1).Πιθανής προϋπ. Δαπάνης 56.451,61 € προ ΦΠΑ ή 70.000,00 € συμπ. Φ.Π.Α. 24%, για κάλυψη αναγκών του Γ.Ν. Ζακύνθου «ΑΓΙΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ».

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν  λάβουν γνώση των τεχνικών προδιαγραφών από τη ΔΙΑΥΓΕΙΑ {ΑΔΑ: ΨΕΓΕ4690ΒΞ-3ΛΒ}  & από τον ιστότοπο του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) (http://www.eprocurement.gov.gr) στο σύνδεσμο «Προκαταρκτικές Διαβουλεύσεις» { με  Mοναδικό Kωδικό διαβούλευσης: 2024DIAB28633 }.

 

Δείτε τη σχετική Πρόσκληση στο συνημμένο αρχείο. 

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑΠΡΟΣΚΛΗΣΗ