Α.1105/2024 : Υποχρέωση χρήσης ΦΗΜΑΣ Εστιατορίου ή ΦΤΜ Εστιατορίου ή ΑΔΗΜΕ Εστιατορίου, οι οποίες πληρούν τις τεχνικές προδιαγραφές που ορίζονται στην υπό στοιχεία Α.1173/2022 (Β' 6953) απόφαση του Διοικητή της ΑΑΔΕ

ΑΡΘΡΟ ΜΟΝΟ

1. Με τις διατάξεις της υπό στοιχεία Α.1073/2023 απόφασης του Διοικητή της ΑΑΔΕ ορίζεται ότι, οι οντότητες εστίασης που λειτουργούν με σερβίρισμα σε τραπεζοκαθίσματα και εκδίδουν τα λογιστικά τους στοιχεία με τη χρήση απλών ΦΗΜ ή ΕΑΦΔΣΣ, από την 1.8.2024 και εφεξής, έχουν την υποχρέωση χρήσης ΦΗΜΑΣ Εστιατορίου ή ΦΤΜ Εστιατορίου ή ΑΔΗΜΕ Εστιατορίου που πληρούν τις τεχνικές προδιαγραφές που ορίζονται στην υπό στοιχεία Α.1173/2022 ή Παρόχου υπηρεσιών ηλεκτρονικής έκδοσης στοιχείων.

2. Στην ως άνω υποχρέωση εμπίπτουν οι οντότητες του άρθρου 1 του ν. 4308/2014 (Α' 251) ανεξαρτήτως μεγέθους αυτών, που δραστηριοποιούνται στο χώρο της μαζικής εστίασης πλήρους επεξεργασίας (πλήρους γεύματος) και λειτουργούν με σερβίρισμα σε τραπεζοκαθίσματα, καθώς και Κ.Α.Δ......

 

Δείτε αναλυτικά την απόφαση Α.1105/2024 στο συνημμένο ΦΕΚ Β' 3960/05-04-2024

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑΦΕΚ Β' 3960/05-04-2024