Ανοιχτή πρόσκληση υποβολής υποψηφιοτήτων για το διορισμό των έντεκα (11) μελών του Περιφερειακού Επιστημονικού Συμβουλίου Έρευνας και Καινοτομίας (ΠΣΕΚ) της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου

 

1. Αρμοδιότητες του Περιφερειακού Επιστημονικού Συμβουλίου Έρευνας και Καινοτομίας
 (ΠΣΕΚ) 

Το Περιφερειακό Επιστημονικό Συμβούλιο Έρευνας και Καινοτομίας (ΠΣΕΚ) αποτελεί όργανο υποστήριξης αναπτυξιακών δράσεων και υλοποίησης της Εθνικής Στρατηγικής Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης και Καινοτομίας (ΕΣΕΤΑΚ).

Η υποστήριξη παρέχεται με εισηγήσεις, μελέτες πεδίου, καταγραφές και αξιολογήσεις των υφισταμένων υποδομών ή του διαθέσιμου ανθρώπινου δυναμικού και συγκριτικές εκτιμήσεις σε ότι αφορά στη δημιουργία περιφερειακών συσπειρώσεων ερευνητικών οργανισμών, τεχνολογικών φορέων, επιχειρήσεων, λοιπών φορέων και περιφερειακών αρχών, για την προώθηση της καινοτομίας, την ενθάρρυνση της ανάπτυξης σχημάτων σύμπραξης του δημοσίου και του ιδιωτικού τομέα και τη διαμόρφωση συνθηκών και προοπτικών επιτυχούς συμμετοχής οργανισμών των περιφερειών σε εθνικά και ευρωπαϊκά ερευνητικά έργα.


2. Προσόντα επιλογής των μελών του ΠΣΕΚ
Το ΠΣΕΚ αποτελείται από έντεκα (11) μέλη, από τα οποία έξι (6) είναι καθηγητές Α.Ε.Ι. ή ερευνητές που προέρχονται από ερευνητικά κέντρα που εποπτεύονται από τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων. Τα υπόλοιπα πέντε (5) μέλη προέρχονται από επαγγελματικά επιμελητήρια και επιστημονικούς συλλόγους, τους πολιτιστικούς φορείς, την τοπική αυτοδιοίκηση και τους παραγωγικούς φορείς του Νοτίου Αιγαίου. Όλα τα μέλη του ΠΣΕΚ πρέπει να είναι κάτοχοι τουλάχιστον διπλώματος μεταπτυχιακών σπουδών ή ισοδύναμου τίτλου με αναγνωρισμένο κύρος και να έχουν μακρόχρονη ερευνητική και επαγγελματική εμπειρία σε θέματα ΕΤΑΚ.

3. Θητεία των μελών του ΠΣΕΚ
Η θητεία των μελών του ΠΣΕΚ είναι τετραετής και μπορεί να ανανεώνεται μία μόνο φορά με τη διαδικασία με την οποία επιλέχθηκαν αρχικά.

4. Διαδικασία Αξιολόγησης
Η Πενταμελής Επιτροπή διεξαγωγής της διαδικασίας επιλογής μελών του ΠΣΕΚ αξιολογεί τις υποψηφιότητες και στη συνέχεια συντάσσει κατάλογο υποψηφίων κατά αξιολογική σειρά. Στον κατάλογο υποψηφίων που συντάσσει η Επιτροπή περιλαμβάνεται τριπλάσιος, και αν αυτό δεν είναι δυνατό, διπλάσιος αριθμός υποψηφίων του συνόλου των μελών του ΠΣΕΚ. Οι υποψήφιοι που περιλαμβάνονται στον κατάλογο προέρχονται κατά προτίμηση από τον εθνικό κατάλογο κριτών.


5. Υποβολή Αιτήσεων
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν φάκελο υποψηφιότητας ο οποίος θα περιέχει:

 Σε έντυπη μορφή: την αίτηση υποψηφιότητας και το βιογραφικό σημείωμα του ενδιαφερομένου (1 αντίγραφο).
 Σε ηλεκτρονική μορφή (1 cd ή memory stick, στο οποίο θα αναγράφεται το όνομα του ενδιαφερομένου): το βιογραφικό σημείωμα, τους τίτλους σπουδών, και τα λοιπά αποδεικτικά έγγραφα που τεκμηριώνουν, κατά την κρίση του ενδιαφερομένου, την υποψηφιότητα.


Σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν.4250/2014 (ΦΕΚ74/Α’/26- 3-2014) καταργείται η υποχρέωση υποβολής πρωτοτύπων ή επικυρωμένων αντιγράφων των εγγράφων που έχουν εκδοθεί από δημόσιες Υπηρεσίες. Αντίστοιχα γίνονται αποδεκτά τα ευκρινή φωτοαντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων, εφόσον τα έγγραφα αυτά έχουν επικυρωθεί αρχικά από δικηγόρο καθώς και ευκρινή φωτοαντίγραφα από τα πρωτότυπα όσων ιδιωτικών εγγράφων φέρουν θεώρηση από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Δημοσίου.


Ο φάκελος υποψηφιότητας υποβάλλεται με συστημένη επιστολή ή με υπηρεσία ταχυμεταφοράς στη Γραμματεία της Επιτροπής, με την ένδειξη «ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑ ΜΕΛΟΥΣ ΠΣΕΚ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ», στην ταχυδρομική διεύθυνση:
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ
Σ. ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΑ & Π. ΒΑΡΔΑΚΑ, 84100 ΣΥΡΟΣ
(υπόψη κας Κορρέ)

6. Προθεσμία Υποβολής Υποψηφιοτήτων
Η προθεσμίας υποβολής δικαιολογητικών αρχίζει στις 4/06/2024, ημέρα Τρίτη και ολοκληρώνεται στις 21/06/2024, ημέρα Παρασκευή και ώρα 3:00 μ.μ.
Υποψηφιότητα που υποβάλλεται μεταγενέστερα της προαναφερόμενης προθεσμίας, δεν εξετάζεται και απορρίπτεται. 

Δείτε αναλυτικά την Πρόσκληση στο συνημμένο αρχείο. 

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΜΕΛΗ ΠΣΕΚ_ΑΔΑ 9ΖΙ97ΛΞ-ΩΛ9_03.06.24