ΠΠ Νότιο Αιγαίο 2021-2027 Προδημοσίευση Πρόσκλησης για τη «Δημιουργία νέων θέσεων εργασίας (ΝΘΕ) για ανέργους σε επιχειρήσεις στους τομείς της στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου».

Βασικά σημεία πρόσκλησης για τη δράση

προώθησης στην απασχόληση ανέργων σε κλάδους αιχμής και αναδυόμενους τομείς

της περιφερειακής οικονομίας 


Στο πλαίσιο του Περιφερειακού Προγράμματος «Νότιο Αιγαίο» 2021-2027 και συγκεκριμένα στην Προτεραιότητας 5 «Κοινωνική Ενσωμάτωση και αντιμετώπιση της φτώχειας (ΕΚΤ+)», του Στόχου Πολιτικής 4: «Μια πιο κοινωνική Ευρώπη μέσω της υλοποίησης του Ευρωπαϊκού πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων» και του Ειδικού Στόχου 4.α προβλέπεται η υλοποίηση δράσεων προώθησης στην απασχόληση ανέργων σε κλάδους αιχμής και αναδυόμενους τομείς της περιφερειακής οικονομίας. Για την υλοποίηση των παραπάνω προτείνεται η έκδοση πρόσκλησης για «Δημιουργία νέων θέσεων εργασίας (ΝΘΕ) για ανέργους σε επιχειρήσεις της στρατηγικής RIS3 στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου» 


Μέσω της πρόσκλησης θα υποστηριχθεί η απασχόληση ανέργων με αυξημένα τυπικά προσόντα σε επιχειρήσεις, στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου. Σκοπός της δράσης είναι η δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, πλήρους απασχόλησης με την πρόσληψη ανέργων, εγγεγραμμένων στο μητρώο ανεργίας της ΔΥΠΑ (πρώην ΟΑΕΔ), σε επιχειρήσεις των τομέων και των κλάδων αιχμής της περιφερειακής οικονομίας, σύμφωνα με τις περιφερειακές απολήξεις της Εθνικής Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης. Με τον τρόπο αυτό η δράση συμβάλει στην αύξηση συμμετοχής ανέργων στην αγορά εργασίας και παράλληλα υποστηρίζει την επένδυση σε ανθρώπινο δυναμικό αυξημένων προσόντων με συνακόλουθο τη βελτίωση της ανταγωνιστικής θέσης των επιχειρήσεων και την τόνωση της τοπικής αγοράς εργασίας. 


Η Δημόσια Δαπάνη της πρόσκλησης χρηματοδοτείται από Εθνικούς Πόρους και από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ+) του Περιφερειακού Προγράμματος «Νότιο Αιγαίο» 2021-2027. 


Το καθεστώς ενίσχυσης είναι de minimis σύμφωνα με τον Κανονισμό 2831/2023, συνεπώς το συνολικό ποσό των ενισχύσεων ήσσονος σημασίας που χορηγούνται στην ενιαία επιχείρηση δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των 300.000 ευρώ σε οποιαδήποτε περίοδο τριών οικονομικών ετών. 

Ο προϋπολογισμός της Δημόσιας Δαπάνης της παρούσας πρόσκλησης ανέρχεται στο ποσό των 2.000.000€. 


Η δράση αφορά υφιστάμενες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε τομείς της στρατηγικής RIS3. Οι ΚΑΔ που αντιστοιχούν στους ανωτέρω τομείς προτεραιότητας δίνονται αναλυτικά σε παράρτημα της πρόσκλησης. 

Οι ανωτέρω επιχειρήσεις θα πρέπει να είναι:
Υφιστάμενες πολύ Μικρές, Μικρές και Μεσαίες Επιχειρήσεις που:
α) έχουν κλεισμένη (πλήρως ή μερικώς) την τελευταία διαχειριστική χρήση,
β) δραστηριοποιούνται ουσιωδώς (Κύριος Κωδικός Δραστηριότητας ή Κωδικός Δραστηριότητας με τα μεγαλύτερα έσοδα) σε επιλέξιμο ΚΑΔ δραστηριότητας που συμπεριλαμβάνεται στο παράρτημα.

Η διάρκεια υλοποίησης των πράξεων είναι δεκαοκτώ (18) μήνες πλέον τριών (3) μηνών που δίνεται από την πρόσκληση ως χρόνος εύρεσης και πρόσληψης του προσωπικού από την επιχείρηση, ήτοι συνολικά είκοσι ένας μήνες (21 μήνες). 
Η επιδοτούμενη απασχόληση αφορά ανέργους εγγεγραμμένους στον ΟΑΕΔ απόφοιτους τουλάχιστον μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. 
Οι δαπάνες θα είναι επιλέξιμες για την επιχείρηση από την ημερομηνία πρόσληψης του κάθε ωφελούμενου. 
Οι επιχορηγούμενες ΕΜΕ που θα δημιουργηθούν κατά την υλοποίηση της πράξης πρέπει να είναι πρόσθετες (δηλ. να προσαυξάνουν) ως προς τις ΕΜΕ της επιχείρησης κατά το έτος 2023. Σημειώνεται ότι οι πρόσθετες ΕΜΕ αφορούν εργαζομένους αποκλειστικά πλήρους απασχόλησης. 

Δείτε περισσότερα βασικά της αναμενόμενης πρόσκλησης στο συνημμένο αρχείο καθώς και στο σύνδεσμο Προδημοσίευση για την πρόσκληση «Δημιουργία νέων θέσεων εργασίας (ΝΘΕ) για ανέργους σε επιχειρήσεις στους τομείς της στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου» | Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου (pepna.gr)