Παράταση ενιαίου πλαισίου ωραρίου λειτουργίας καταστημάτων κάθε είδους στο Δήμου Ρόδου, τη θερινή περίοδο 2024, με εξαίρεση αυτών που αναφέρονται στο άρθρο 42 του ν.1892/1990. (ΦΕΚ 101/τ.Α)

Επισυνάπτεται ΑΠΟΦΑΣΗ του Δήμου Ρόδου, η οποία αφορά:


Α) Την παράταση λειτουργίας των καταστημάτων κάθε είδους (με εξαίρεση αυτών που αναφέρονται στο άρθρο 42 του ν. 1892/1990 (ΦΕΚ 101/τ.Α) , για τις ημέρες από Δευτέρα έως και Σάββατο, έως την 12η νυχτερινή για το διάστημα από 1-4-2024 έως 30-11-2024.

Β) Την παράταση της λειτουργίας των καταστημάτων κάθε είδους τις Κυριακές, έως την 12η νυχτερινή για το διάστημα από 1-4-2024 έως 30-11-2024 (με εξαίρεση αυτών που αναφέρονται στο άρθρο 42 του ν. 1892/1990 (ΦΕΚ 101/τ.Α) και στις περιοχές όπως αυτές αναλυτικά αναφέρονται στην απόφαση με αριθμό 3511/2023 του Αντιδημάρχου Εμπορικών Δραστηριοτήτων & Δημοτικής Ενότητας Καλλιθέας, με αριθμό πρωτοκόλλου 68920/21-11-2023 (ΦΕΚ 7200/τ.Β/20-12-2023).


Από τα παραπάνω εξαιρούνται και παραμένουν κλειστά τα καταστήματα λιανικού εμπορίου (υπεραγορές) που εμπίπτουν στη διάταξη του άρθρου 10 παρ. 1 του ν.3377/2005 όπως ισχύει.


Για το απασχολούμενο προσωπικό ισχύουν οι κείμενες διατάξεις της εργατικής Νομοθεσίας.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΩΡΑΡΙΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΡΟΔΟΥ