Τροποποίηση της Α.1263/2021 κοινής απόφασης του Υφυπουργού Οικονομικών και του Διοικητή της ΑΑΔΕ με θέμα «Τήρηση Ηλεκτρονικού Μητρώου Επιτηδευματιών Αλκοολούχων Ποτών και εφαρμογή Ηλεκτρονικού Συστήματος Ταυτοποίησης Αλκοολούχων Ποτών»

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞAΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
Έχοντας υπόψη: 

................................

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΝ:

Την τροποποίηση της υπό στοιχεία Α.1263/23-12-2021 κοινής απόφασης του Υφυπουργού Οικονομικών και του Διοικητή της ΑΑΔΕ με θέμα «Τήρηση Ηλεκτρονικού Μητρώου Επιτηδευματιών Αλκοολούχων Ποτών και εφαρμογή Ηλεκτρονικού Συστήματος Ταυτοποίησης Αλκοολούχων Ποτών»

1. Το άρθρο 3 αντικαθίσταται, ως ακολούθως:
«Άρθρο 3
Υπόχρεα πρόσωπα εγγραφής στο Ηλεκτρονικό Μητρώο και στην καταχώριση στοιχείων στο Ηλεκτρονικό Σύστημα Ταυτοποίησης Τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, τα οποία υποχρεούνται στην εγγραφή τους στο Ηλεκτρονικό Μητρώο και στην καταχώριση στοιχείων στο Ηλεκτρονικό Σύστημα Ταυτοποίησης, είναι τα πρόσωπα τα οποία:
α) παράγουν ή εισάγουν ή παραλαμβάνουν από άλλα κράτη της Ε.Ε. ή μεταποιούν,

β) αποκτούν ή διαθέτουν, μέσω χονδρικής πώλησης στο εσωτερικό της χώρας, έτοιμα προς κατανάλωση αλκοολούχα ποτά της περ. α) του άρθρου 79 του ν. 2960/2001, όπως εξειδικεύονται στο άρθρο 80 του ν. 2960/2001 και διαθέτουν Κωδικούς Αριθμούς Δραστηριότητας, κύριας ή και δευτερεύουσας, που εμπίπτουν στον κλάδο χονδρικού εμπορίου (ΚΑΔ 46).».


2. Η παρ. 2 του άρθρου 7 αντικαθίσταται, ως ακολούθως:
«2. Στο Ηλεκτρονικό Σύστημα καταχωρίζονται οι συναλλαγές που αφορούν έτοιμα προς κατανάλωση αλκοολούχα ποτά της περ. α) του άρθρου 79 του ν. 2960/2001, όπως εξειδικεύονται στο άρθρο 80 του ν. 2960/2001, ως ακολούθως:
α. Ως εισερχόμενες κινήσεις, η παραγωγή, μεταποίηση, εισαγωγή από τρίτη χώρα, καθώς και η παραλαβή από άλλο κράτος μέλος της Ε.Ε.
β. Ως εξερχόμενες κινήσεις, η εξαγωγή, η αποστολή σε άλλο κράτος μέλος της Ε.Ε., ο εφοδιασμός πλοίων και αεροσκαφών και οι χονδρικές πωλήσεις σε οντότητες που δραστηριοποιούνται σε υπηρεσίες εστίασης (ΚΑΔ 56).

Οι καταχωρήσεις των περ. α και β, ολοκληρώνονται εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την ημέρα της σχετικής κίνησης. Ειδικότερα ως προς τις καταχωρήσεις της περ. α, στην περίπτωση που στο χρονικό διάστημα των πέντε (5) εργάσιμων ημερών πραγματοποιηθεί η με οποιονδήποτε
τρόπο διάθεση των ως άνω αγαθών, η καταχώριση της εισερχόμενης κίνησης ολοκληρώνεται πριν την πώληση.
Ειδικότερα τα υπόχρεα πρόσωπα καταχωρίζουν στο Ηλεκτρονικό Σύστημα Ταυτοποίησης με βάση την ένδειξη παρτίδας του εκάστοτε προϊόντος τα ακόλουθα στοιχεία:
α) Τη νόμιμη ονομασία προϊόντος,
β) την ένδειξη παρτίδας προϊόντος, στην περίπτωση που η ένδειξη παρτίδας προϊόντος καταλήγει σε ώρα, λεπτά και δευτερόλεπτα στο σύστημα καταχωρίζεται μόνο ο αναγνωριστικός αριθμός χωρίς τα στοιχεία της ώρας,
γ) την εμπορική ονομασία προϊόντος και τυχόν διακριτικές ενδείξεις αυτού,
δ) την ποσότητα με βάση τον ονομαστικό όγκο του περιεχόμενου προϊόντος στην προσυσκευασία (φιάλη),
ε) το είδος της συναλλαγής ήτοι παραγωγή/μεταποίηση/αγορά/επιστροφή (εισερχόμενη ένδειξη παρτίδας), πώληση/αποστολή/εξαγωγή/εφοδιασμός (εξερχόμενη ένδειξη παρτίδας),
στ) το είδος του παραστατικού εισόδου/εξόδου και τα στοιχεία αυτού, ήτοι τον αριθμό του δελτίου παραγωγής, του τιμολογίου ή παραστατικού στοιχείου διακίνησης των άρθρων 5 και 9 του ν. 4308/2014 (Α’ 251), κατά περίπτωση ανάλογα με το είδος της συναλλαγής (εισερχόμενη ένδειξη παρτίδας/εξερχόμενη ένδειξη παρτίδας),
ζ) την ημερομηνία της συναλλαγής (ημερομηνία παραγωγής/μεταποίησης, αγοράς, επιστροφής, πώλησης ή αποστολής/εξαγωγής/εφοδιασμού),
η) τα στοιχεία της επιχείρησης παραγωγής, πώλησης ή αγοράς (στοιχεία προμηθευτή παραλήπτη)».


3. Το άρθρο 10 αντικαθίσταται, ως ακολούθως:
«Άρθρο 10 Μεταβατικές διατάξεις
α) Κατ’ εξαίρεση για το έτος 2023 η υποχρέωση εγγραφής των υπόχρεων προσώπων στο Ηλεκτρονικό Μητρώο δύναται να έχει ολοκληρωθεί έως και 10-01-2024,
β) η υποχρέωση καταχώρισης στο Ηλεκτρονικό Σύστημα Ταυτοποίησης Αλκοολούχων Ποτών των εισερχόμενων κινήσεων, αρχίζει από 30 Ιανουαρίου 2024,
γ) η υποχρέωση καταχώρισης στο Ηλεκτρονικό Σύστημα Ταυτοποίησης Αλκοολούχων Ποτών των εξερχόμενων κινήσεων αρχίζει από 1/7/2024.
δ) τα υπόχρεα πρόσωπα της περ. α του άρθρου 3, υποχρεούνται να καταχωρίσουν στο Ηλεκτρονικό Σύστημα Ταυτοποίησης Ποτών, έως τις 15.4.2024, τα αδιάθετα στις 29.01.2024 αποθέματα των έτοιμων προς κατανάλωση αλκοολούχων ποτών της περ. α) του άρθρου 79 του ν. 2960/01, όπως εξειδικεύονται στο άρθρο 80 του ν. 2960/2001 που διαθέτουν».

 

Δείτε ολόκληρο το ΦΕΚ Β' 617/26-01-24 στο συνημμένο αρχείο. 

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑΦΕΚ Β' 617/26-01-24