Διαδικασία Ελέγχου Εμπορικών Σημάτων στο μητρώο Εμπορικών Σημάτων – Ο.Β.Ι. από τους ενδιαφερόμενους κατοχύρωσης επωνυμίας ή / και διακριτικού τίτλου.

 

Με το άρθρο 72 του ν.5019/2023 (Α’ 27/14.02.2023) καταργήθηκε η παρ. 14 του άρθρου 57 του ν. 4919/2022, σύμφωνα με την οποία προβλεπόταν η διασύνδεση του Γ.Ε.ΜΗ. με το αντίστοιχο Μητρώο του Οργανισμού Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (Ο.Β.Ι). Η εν λόγω κατάργηση οφείλεται σε τεχνική και διοικητική αδυναμία υλοποίησης της διασύνδεσης.

Ωστόσο, η υποχρέωση των ενδιαφερομένων που επιθυμούν να κάνουν δέσμευση ή προδέσμευση επωνυμίας και/ή διακριτικού τίτλου, να κάνουν έλεγχο προκειμένου να διαπιστώσουν ότι το επιθυμητό λεκτικό δεν έχει κατοχυρωθεί από άλλη επιχείρηση ως εμπορικό σήμα παραμένει.

Για τη διευκόλυνση του ελέγχου, από τους ίδιους τους ενδιαφερόμενους, είναι διαθέσιμος στα πληροφοριακά συστήματα ΓΕΜΗ και ΥΜΣ ο σύνδεσμος https://www.tmdn.org/tmview/#/tmview στον οποίο μπορεί να γίνει αναζήτηση σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στην έβδομη ενότητα «Έλεγχος στο Μητρώο Σημάτων» της υπ. αρ. 103399/27-10-2022 εγκυκλίου της Υπηρεσίας μας (ΑΔΑ: 6ΒΨΓ46ΜΤΛΡ-ΔΧΛ).
Εφιστούμε την προσοχή στην ορθή εφαρμογή των ανωτέρω καθώς σύμφωνα με το άρθρο 38 του ν. 4679/2020 «όποιος, κατά παράβαση των άρθρων 7, 8 ή 10, χρησιμοποιεί ή κατά οποιονδήποτε άλλο τρόπο προσβάλλει σήμα που ανήκει σε άλλον μπορεί να εναχθεί για άρση της προσβολής και παράλειψή της στο μέλλον».

Συνεπώς, σε περίπτωση που από τον συγκεκριμένο έλεγχο προκύψει η ύπαρξη ήδη καταχωρισμένου Εθνικού η Ευρωπαϊκού εμπορικού σήματος προς αποφυγή δικαστικών διενέξεων με τον δικαιούχο του εμπορικού σήματος θα πρέπει οι ενδιαφερόμενοι να προβούν σε επαρκή διαφοροποίηση της επωνυμίας ή του διακριτικού τίτλου που επιθυμούν.

 

Δείτε τη σχετική ανακοίνωση στο συνημμένο αρχείο. 

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΣΗΜΑΤΩΝ