ΦΕΚ 1176/01.03.23 "Ορισμός της 7ης Μαρτίου, επετείου της ενσωμάτωσης της Δωδεκανήσου στην Ελλάδα, ως ημέρα υποχρεωτικής αργίας"

ΦΕΚ Β' 1176/01-03-2023, Αριθμ. οικ 279 


Ορισμός της 7ης Μαρτίου, επετείου της ενσωμάτωσης της Δωδεκανήσου στην Ελλάδα, ως ημέρα υποχρεωτικής αργίας.

 

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

Έχοντας υπόψη:
1. Τον ν. 3852/2010 «Νέα αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α’ 87).
2. Το π.δ. 130/2010 «Οργανισμός της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου» (Α’ 223), όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αρ.49947/10-08-2015 απόφαση του Γ.Γ. ΑποκεντρωμένηςΔιοίκησης Αιγαίου «Έγκριση τροποποίησης Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου» (Β’ 1666).
3. Τα άρθρα 60 και 63 του ν. 4808/2021 «Για την Προστασία της Εργασίας Σύσταση Ανεξάρτητης Αρχής "Επιθεώρηση Εργασίας" - Κύρωση της Σύμβασης 190 της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας για την εξάλειψη της βίας και παρενόχλησης στον κόσμο της εργασίας - Κύρωση της Σύμβασης 187 της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας για το Πλαίσιο Προώθησης της Ασφάλειας και της Υγείας στην Εργασία - Ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1158
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ής Ιουνίου 2019 για την ισορροπία μεταξύ της επαγγελματικής και της ιδιωτικής ζωής, άλλες διατάξεις του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και λοιπές επείγουσες ρυθμίσεις» (Α’ 101).
4. Τον ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαύγεια" και άλλες διατάξεις» (Α’ 112).
5. Το άρθρο 46 του ν. 2224/1994 «Ρύθμιση θεμάτων εργασίας συνδικαλιστών δικαιωμάτων, υγιεινής και ασφάλειας των εργαζομένων και οργάνωσης υπουργείου Εργασίας και των εποπτευομένων από αυτό νομικών προσώπων και άλλες διατάξεις» (Α’ 112).
6. Το β.δ. 748/1966 «Περί κωδικοποιήσεως, καταργήσεως, τροποποιήσεως και συμπληρώσεως των διατάξεων της κειμένης νομοθεσίας περί εβδομαδιαίας και Κυριακής αναπαύσεως και ημερών αργίας» (Α’ 179).
7. Το β.δ. 157/1969 «Περί καθορισμού εορτών» (Α’ 46) και ειδικότερα του άρθρου 3 αυτού, με τις οποίες ορίστηκε η 7η Μαρτίου ως επέτειος της ενσωμάτωσης της Δωδεκανήσου στην Ελλάδα.
8. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού ή του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου,

αποφασίζουμε:

Τον ορισμό της 7ης Μαρτίου, ημέρας επετείου της ενσωμάτωσης της Δωδεκανήσου στην Ελλάδα, ως ημέρας υποχρεωτικής αργίας για όλες τις επιχειρήσεις, εκμεταλλεύσεις και εργασίες γενικά, στα όρια του Νομού Δωδεκανήσου, οι οποίες θα παραμείνουν κλειστές.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως


Ρόδος, 22 Φεβρουαρίου 2023


Ο Περιφερειάρχης
ΓΙΩΡΓΟΣ ΧΑΤΖΗΜΑΡΚΟΣ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑΦΕΚ 1176_01032023_ΟΡΙΣΜΟΣ 7ΗΣ ΜΑΡΤΙΟΥ ΩΣ ΑΡΓΙΑ