ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΖΩΙΚΩΝ ΥΠΟΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΕΙ ΩΣ ΑΠΟΜΕΡΕΣ

Στις περιοχές της χώρας που έχουν χαρακτηρισθεί ως απόμερες (στις οποίες ανήκουν πλέον όλα τα Δωδεκάνησα, δίνεται η δυνατότητα απόρριψης ορισμένων ΖΥΠ με ταφή, υπό συνθήκες οι οποίες αποκλείουν τη μετάδοση κινδύνω γι ατη δημόσια υγεία και την υγεία των ζώων (κατά παρέκκλιση των άρθρων 12, 13, 14 και 21 του Καν. 1069/2009).

Δείτε αναλυτικά στη συνημμένη υπ'αρίθμ. 10891/23-11-2022 επιστολή της Διεύθυνσης Κτηνιατρικής Δωδεκανήσου. 

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΖΩΙΚΩΝ ΥΠΟΠΡΟΪΟΝΤΩΝ