Υποβολή Αιτήσεων Ενίσχυσης στο υποέργο 3: «Πράσινος αγροτουρισμός»

Η Γενική Γραμματεία Αγροτικής Πολιτικής και Διεθνών Σχέσεων ως Φορέας Υλοποίησης δράσεων που χρηματοδοτούνται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (ΤΑΑ) Ελλάδα 2.0, ανακοινώνει ότι εκδόθηκε η Υπουργική Απόφαση Α.Π.: 164/7-04-2022 και ενημερώνει για την έναρξη υποβολής αιτήσεων στο υποέργο 3 «Πράσινος αγροτουρισμός» (Κωδικός ΟΠΣ ΤΑ 5164846), η απόφαση αναρτήθηκε στον ιστοχώρο του ΥπΑΑΤ καθώς και στην κεντρική πύλη ενημέρωσης του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, προς ενημέρωση όλων των δυνητικών δικαιούχων.

Η Δημόσια ενίσχυση ανέρχεται σε 49.006.000,00 €, χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας για την περίοδο 2022-2025

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ: Η υποβολή αιτήσεων ενίσχυσης ξεκινά στις 19/07/2022 ώρα  12:00 μ.μ.  και ολοκληρώνεται στις 30/09/2022, ώρα 12:00 μ.μ. 

 

ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ

Οι δυνητικοί δικαιούχοι υποβάλλουν

  1. Την Αίτηση Ενίσχυσης (σύμφωνα με το Παράρτημα IV: Αίτηση ενίσχυσης) και
  2. Τον Φάκελο Δικαιολογητικών για την έγκριση της πρότασης (σύμφωνα με το Παράρτημα Ι: Λίστα δικαιολογητικών)

Η αίτηση μαζί με το σύνολο των δικαιολογητικών υποβάλλονται με ψηφιακή υπογραφή (όπου απαιτείται) στην Ενιαία Ψηφιακή Πύλη του Δημοσίου – www.gov.gr – στην ενότητα Γεωργία και κτηνοτροφία / Γεωργική Επιχειρηματικότητα, αφού πρώτα ο χρήστης κάνει εγγραφή.
   . Περιήγηση στην Εφαρμογή υποβολής αιτήσεων δράσεων ΤΑΑ ΥΠΑΑΤ  (15.06.2022)  

Η απόφαση έχει δημοσιευθεί στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ και αναρτηθεί στις ιστοσελίδες:

Ο ΦΥ θα προχωρήσει σε αξιολόγηση των αιτήσεων ενίσχυσης αμέσως μετά την οριστικοποίηση των πρώτων αιτήσεων ενίσχυσης για την έγκριση της Αίτησης Χρηματοδότησης.

Για διευκόλυνση των τελικών αποδεκτών ενίσχυσης, ο ΦΥ  συνέταξε ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ –ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ που έχουν αναρτηθεί στον δικτυακό τόπο της Υπηρεσίας ΕΔΩ   και   ΕΔΩ   και   ΕΔΩ

Σημειώνεται ότι τυχόν ερωτήματα αναφορικά με την απόφαση μπορούν  να αποστέλλονται στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις  entamposi@hq.minagric.gr και akessisi@hq.minagric.grμε ΘΕΜΑ: “ΕΡΩΤΗΜΑ_ΤΑΑ_16626_sub3- Πράσινος αγροτουρισμός. Κωδικός ΟΠΣ ΤΑ 5164846”

 

Υποδείγματα

Αίτηση Υπαγωγής

Υπεύθυνη Δήλωση Παραρτήματος ΙΙΙ

Υπεύθυνη Δήλωση ΜΜΕ

Υπεύθυνη Δήλωση Συμμόρφωση με DNSH

Πίνακας Ανάλυσης Επενδυτικών Δαπανών (29.06.2022) 

 

Σχετικά αρχεία

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ (12.07.2022) 

Πρόσκληση (08.04.2022) 

2η Τροποποίηση της Πρόσκλησης για την Υποβολή Αιτήσεων Ενίσχυσης στο υποέργο 3 (11.07.2022) 

1η Τροποποίηση της Πρόσκλησης για την Υποβολή Αιτήσεων Ενίσχυσης στο υποέργο 3 (02.06.2022) 

Παράρτημα Ι Λίστα δικαιολογητικών ένταξης (02.06.2022) 

Παράρτημα II Πρότυπο Οικονομοτεχνικής μελέτης (02.06.2022)   

Παράρτημα IΙΙ Υπόδειγμα Υπεύθυνης Δήλωσης (02.06.2022)

Παράρτημα ΙV Αίτηση χρηματοδότησης   (11.07.2022) 

Παράρτημα V Υπεύθυνη Δήλωση ΜΜΕ

Παράρτημα VI Εξόφληση δαπανών επενδυτικού σχεδίου  (11.07.2022) 

Παράρτημα VII Πίνακας Κυρώσεων (02.06.2022) 

Παράρτημα VIII Περιπτώσεις ίδρυσης καταλυμάτων (τι ισχύει)

Παράρτημα IX Συμμόρφωση με την αρχή της «μη πρόκλησης σημαντικής βλάβης» (DNSH)