ΓΕΜΗ - Αναστολή καταχώρισης από 1η Ιουλίου εφόσον εκκρεμεί η δημοσίευση συγκεκριμένων πράξεων ή έχει απενεργοποιηθεί ο ΑΦΜ

Δείτε στο συνημμένο αρχείο την υπ’ αριθμό 60522/10-06-2022  (ΑΔΑ: 65ΩΗ46ΜΤΛΡ-6ΝΧ)  Εγκύκλιο της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων με θέμα: Αναστολή καταχώρισης - άρθρο 29, ν. 4919/2022 (Α΄71).

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑΓ.Πρ. 2022 - 60522 - Εγκύκλιος - ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗΣ ΣΤΟ ΓΕΜΗ