Καθορισμός των φορέων πιστοποίησης της ευρεσιτεχνίας, των κριτήριων χαρακτηρισμού των επιλέξιμων και μη δαπανών, των προϋποθέσεων, των όρων, της διαδικασίας και κάθε άλλου αναγκαίου θέματος για την εφαρμογή του άρθρου 71Α του ν. 4172/ 2013

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ η ΚΥΑ 79628 ΕΞ 2022 σχετικά με τον καθορισμό των όρων, προϋποθέσεων και διαδικασιών για την εφαρμογή του άρθρου 71Α «Κίνητρα Ευρεσιτεχνίας» του ν. 4172/2013, όπως αυτό τροποποιήθηκε με το άρθρο 89 του ν. 4864/2021.

Δείτε αναλυτικά στο συνημμένο ΦΕΚ Β' 2928/08-06-2022.

 

 

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑΦΕΚ Β 2928_08.06.22