Δικαιολογητικά που απαιτούνται για τη χορήγηση, τη μεταβίβαση και την ανανέωση της άδειας παραγωγού και επαγγελματία πωλητή και των αντίστοιχων θέσεων ή δικαιωμάτων δραστηριοποίησης στο υπαίθριο εμπόριο. Τροποποίηση της υπό στοιχεία 21061/25-02-2022 (Β' 980) απόφασης του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων

Δικαιολογητικά που απαιτούνται για τη χορήγηση, τη μεταβίβαση και την ανανέωση της άδειας παραγωγού και επαγγελματία πωλητή και των αντίστοιχων θέσεων ή δικαιωμάτων δραστηριοποίησης στο υπαίθριο εμπόριο.

Τροποποίηση της υπό στοιχεία 21061/25-02-2022 (Β’  980) απόφασης του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων.

Δείτε ολόκληρη την απόφαση στο συνημμένο ΦΕΚ Β' 2660/30-05-2022

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑΦΕΚ Β' 2660_30-05-2022