Μετάθεση της υποχρεωτικής αργίας της 1ης Μαΐου 2022 για το Δημόσιο και τον ευρύτερο Δημόσιο Τομέα.

Αριθμ. ΔΙΔΑΔ/Φ.70/75/οικ. 5899 (2)
Μετάθεση της υποχρεωτικής αργίας της 1ης Μαΐου 2022 για το Δημόσιο και τον ευρύτερο Δημόσιο Τομέα.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) της από 29.12.1980 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου του Προέδρου της Δημοκρατίας «Περί καθιερώσεως πενθημέρου εβδομάδος εργασίας των δημοσίων εν γένει υπηρεσιών και ρυθμίσεως συναφών θεμάτων» που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν. 1157/1981 (Α΄126),
β) της παρ. 1 του άρθρου 1 του α.ν. 380/1968 (Α΄ 85), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 14 του ν. 4468/2017 (Α΄ 61),
γ) του π.δ. 2/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 2),
δ) του π.δ. 133/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης (Α΄ 161),
ε) του π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων» (Α΄ 123),
2. Την υπ’ αρ. 33566/7-4-2022 απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων «Μετάθεση της υποχρεωτικής αργίας της 1ης Μαΐου 2022 σε άλλη εργάσιμη ημέρα» (Β’ 1758).
3. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας από φασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, σύμφωνα με την υπό στοιχεία ΔΙΠΔΑ/ Φ4Π/20/οικ./11-4-2022 εισήγηση του άρθρου 24 του ν. 4270/2014, της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Εσωτερικών,
αποφασίζουμε:
Μεταθέτουμε την υποχρεωτική αργία της 1ης Μαΐου 2022 για το Δημόσιο και τον ευρύτερο δημόσιο τομέα τη Δευτέρα 2 Μαΐου 2022, επειδή συμπίπτει με
Κυριακή.


Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 12 Απριλίου 2022
Ο Υπουργός
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ

 

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑΦΕΚ.1785/Β/12-4-2022