Ν. 4919/2022: Σύσταση εταιρειών μέσω των Υπηρεσιών Μιας Στάσης (Υ.Μ.Σ.) και τήρηση του Γενικού Εμπορικού Μητρώου (Γ.Ε.ΜΗ.)

Δείτε στο συνημμένο ΦΕΚ Α' 71/07-04-2022 τον Ν. 4719/2022.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑΝ. 4919/2022, ΦΕΚ Α' 71/07-04-2022