ΚΥΑ 63577/2018: Καθορισμός διαδικασιών, Προϋποθέσεων, Τεχνικών Λεπτομερειών και λοιπών θεμάτων σχετικά με τη λειτουργία των υπηρεσιών μιας στάσης για τη σύσταση εταιριών.

ΚΥΑ 63577/2018: Καθορισμός διαδικασιών, Προϋποθέσεων, Τεχνικών Λεπτομερειών και λοιπών θεμάτων σχετικά με τη λειτουργία των υπηρεσιών μιας στάσης για τη σύσταση εταιριών.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑΚΥΑ 63577.18 για ΥΜΣ (ΦΕΚ 2380 Β)
ΚΥΑ 63577_13.06.18_ΓΙΑ ΥΜΣ ΜΕ ΑΔΑ 7ΧΨΞ465ΧΙ8-7ΤΕ