Τήρηση Ηλεκτρονικού Μητρώου Επιτηδευματιών Αλκοολούχων Ποτών και εφαρμογή Ηλεκτρονικού Συστήματος Ταυτοποίησης Αλκοολούχων Ποτών

Σας γνωρίζουμε ότι στο Φ.Ε.Κ. Β΄6317/30-12-2021 δημοσιεύτηκε η υπό στοιχεία Α.1263/23-12-2021 κοινή απόφαση του Υφυπουργού Οικονομικών και του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Τήρηση Ηλεκτρονικού Μητρώου Επιτηδευματιών Αλκοολούχων Ποτών και εφαρμογή Ηλεκτρονικού Συστήματος Ταυτοποίησης Αλκοολούχων Ποτών» (συνημμένο 1), βάσει της οποίας εκδόθηκε η υπό στοιχεία Ε.2005/13-1-2022 (ΑΔΑ:Ψ3ΡΟ46ΜΠ3Ζ-ΨΚΞ) εγκύκλιος της Δ/νσης Ε.Φ.Κ. και Φ.Π.Α. της Γενικής Δ/νσης Τελωνείων και Ε.Φ.Κ. (συνημμένο 2)

Με την εν λόγω απόφαση ρυθμίζονται οι λεπτομέρειες για την τήρηση και εφαρμογή

  1. Του Ηλεκτρονικού Μητρώου Επιτηδευματιών Αλκοολούχων Ποτών, στο οποίο καταχωρίζονται και τηρούνται τα στοιχεία που αφορούν τα φυσικά και νομικά πρόσωπα τα οποία δραστηριοποιούνται στον τομέα παραγωγής, μεταποίησης και διάθεσης των αλκοολούχων ποτών και
  2. Του Ηλεκτρονικού Συστήματος Ταυτοποίησης Αλκοολούχων Ποτών, στο οποίο τα πρόσωπα που δραστηριοποιούνται στον τομέα στον τομέα παραγωγής, μεταποίησης και διάθεσης των αλκοολούχων ποτών οφείλουν να καταχωρίζουν στοιχεία αναφορικά με την παραγωγή, την μεταποίηση και τη διάθεση προϊόντων αυτών.

Υποχρέωση εγγραφής στο ηλεκτρονικό μητρώο επιτηδευματιών αλκοολούχων ποτών θα έχουν οι επιτηδευματίες οι οποίοι ασκούν οποιαδήποτε από τις κάτωθι δραστηριότητες που αφορούν σε έτοιμα προς κατανάλωση αλκοολούχα ποτά:

  • παράγουν, ή
  • εισάγουν, ή
  • παραλαμβάνουν από άλλα κράτη μέλη της ΕΕ, ή
  • διαθέτουν τα προϊόντα μέσω χονδρικής πώλησης στο εσωτερικό της χώρας και ταυτόχρονα διαθέτουν Κωδικούς Αριθμούς Δραστηριότητας (κύριας ή και δευτερεύουσας) που εμπίπτουν στον κλάδο χονδρικού εμπορίου (ΚΑΔ 46).

Τα ως άνω πρόσωπα, έχουν υποχρέωση καταχώρισης στοιχείων στο ηλεκτρονικό σύστημα για την παρακολούθηση (ταυτοποίηση) των ετοίμων προς κατανάλωση αλκοολούχων ποτών, σχετικά με την παραγωγή, παραλαβή και διάθεση μόνο ως προς τα έτοιμα προς κατανάλωσης αλκοολούχα ποτά (εξαιρούνται από την υποχρέωση καταχώρησης στοιχεία, η μπύρα, τα ενδιάμεσα προϊόντα, το κρασί και τα ποτά παρασκευαζόμενα με ζύμωση).


Σημειωτέον πάντως ότι, η έναρξη ισχύος αυτής θα καθορισθεί με νεότερη κοινή απόφαση του Υφυπουργού Οικονομικών και του Διοικητή της ΑΑΔΕ με την οποία θα καθοριστεί η έναρξη της παραγωγικής λειτουργίας του Ηλεκτρονικού Μητρώου Επιτηδευματιών Αλκοολούχων Ποτών και του Ηλεκτρονικού Συστήματος Ταυτοποίησης Αλκοολούχων Ποτών.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑΦΕΚ Β' 6317_2022
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ