Ηλεκτρονικός Ανοικτός Διαγωνισμός από το 424 ΓΣΝΕ

Το 424 ΓΣΝΕ / ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ανακοινώνει τη διενέργεια Ηλεκτρονικού Ανοικτού Διαγωνισμού, με αριθμό διακήρυξης 169/2021,(ΕΣΗΔΗΣ: 142488), για την «Παροχή Υπηρεσιών: α.Διαχείριση επικίνδυνων αποβλήτων αμιγώς μολυσματικών (ΕΑΑΜ) β.Διαχείριση μικτών επικίνδυνων αποβλήτων (ΜΕΑ)» CPV: 90524100-7, συνολικής εκτιμώμενης προϋπολογισθείσας αξίας εκατόν εβδομήντα δύο χιλιάδων τριακοσίων εξήντα ευρώ (172.360,00€), συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και του αναλογούντος ΦΠΑ.

Δείτε τη Διακήρυξη στο συνημμένο αρχείο.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ2.ΑΔ_169 ΑΔΑ 617Π6-ΙΑ6 ΑΔΑΜ 21PROC009578298(2)