ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

Ενημερωθείτε για την εφαρμογή της πολιτικής για την πρόληψη και την εναλλακτική διαχείριση προϊόντων και αποβλήτων για τα οποία εφαρμόζονται προγράμματα εναλλακτικής διαχείρισης στην Ελλάδα καθώς και για τις υποχρεώσεις των επιχειρήσεων μέσα από τη σελίδα του Ελληνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης, www.eoan.gr 

 

 

Αθήνα, 26/10/2021
 Αρ. Πρωτ.: 5231
 Προς: ΩΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ
 Κοιν: Υπουργείο Περιβάλλοντος
 και Ενέργειας
 Γραφείο Υπουργού
 secmin@ypen.gr

ΘΕΜΑ: «Ενημέρωση των μελών σας ως προς την υποχρέωση εγγραφής τους στα ΣΕΔ»

Αξιότιμοι/ες,


Με την παρούσα σας καθιστούμε γνωστό πως στα πλαίσια του ελεγκτικού ρόλου του Οργανισμού μας, θα προβούμε στην επιβολή των προβλεπόμενων διοικητικών κυρώσεων σύμφωνα με το άρθρο 69 παρ. 1 του εν θέματι Νόμου: «...1. Στον υπόχρεο που παραβαίνει την παρ. 1 του άρθρου 11 επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο ίσο με τις ελάχιστες χρηματικές εισφορές της περ. β’ της παρ. 3 του άρθρου 13, που ισχύουν κατά τη διαπίστωση της παράβασης, τις οποίες θα κατέβαλε σε ΣΣΕΔ για το χρονικό διάστημα των τελευταίων πέντε (5) ετών. Σε περίπτωση που ο παραγωγός συμμορφώνεται αυτοβούλως με την υποχρέωση της παρ. 1 του άρθρου 11 εντός έξι (6) μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος, το χρηματικό πρόστιμο περιορίζεται στο ποσό που αντιστοιχεί στις χρηματικές εισφορές του τελευταίου ημερολογιακού έτους....» στους υποχρέους μέλη σας που δε συμμορφώνονται με τα διαλαμβανόμενα στο Νόμο.
Ως εκ τούτου παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες προς έγκαιρη ενημέρωση των μελών σας.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος του ΕΟΑΝ
Νικόλαος Χιωτάκης

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑΟΔΗΓΟΣ-ΕΓΓΡΑΦΗΣ-ΜΗΤΡΩΟ-ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ_v7_31_12_2020
ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΑ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ
Ενημερωτικό_για_ΕΜΠΑ