Πρόσκληση υποβολής προσφοράς στο πλαίσιο της Απευθείας Ανάθεσης του άρθρου 118 του ν.4412/2016 για την «προμήθεια ορθοπεδικών υλικών (Εξοπλισμός μεταφοράς και βοηθητικά μέσα μεταφοράς)»

Το 424 ΓΣΝΕ / ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ανακοινώνει τη  πρόσκληση υποβολής προσφοράς στο πλαίσιο της Απευθείας Ανάθεσης του άρθρου 118 του ν.4412/2016  για την «προμήθεια ορθοπεδικών υλικών (Εξοπλισμός μεταφοράς και βοηθητικά μέσα μεταφοράς)», CPV: 34000000-7, συνολικής εκτιμώμενης προϋπολογισθείσας αξίας οκτώ χιλιάδων εννιακοσίων εβδομήντα τριών ευρώ και δύο λεπτών (8.973,02€), συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και του αναλογούντος ΦΠΑ.

Δείτε την πρόσκληση στο συνημμένο αρχείο. 

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ2. Προσκληση υποβολης προσφορας_148 ΑΔΑ Ω2ΝΚ6-ΨΟ8 ΑΔΑΜ 21PROC009336173