Γνωστοποίηση διενέργειας ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΩΝ Συνοπτικών Διαγωνισμών από το Γ.Ν. Ζακύνθου

Δείτε στα συνημμένα αρχεία της Προκηρύξεις για:

  • Επαν. Σ.Δ. συσκευές παροχέτευσεις(ΨΙΕ14690ΒΞ-ΓΙΜ)(21PROC008981359)
  • Επαν. Σ.Δ. Υγειονομικού υλικού(6Κ1Χ4690ΒΞ-6Ω7)(21PROC008979667)
  • Επαν.Σ.Δ.  αναλώσ. Επιστημ. οργάνων(6ΘΗΥ4690ΒΞ-4ΧΩ)(21PROC008981157)
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑΕπαν. Σ.Δ. συσκευές παροχέτευσεις(ΨΙΕ14690ΒΞ-ΓΙΜ)(21PROC008981359)
Επαν. Σ.Δ. Υγειονομικού υλικού(6Κ1Χ4690ΒΞ-6Ω7)(21PROC008979667)
Επαν.Σ.Δ. αναλώσ. Επιστημ. οργάνων(6ΘΗΥ4690ΒΞ-4ΧΩ)(21PROC008981157)