Διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού από το Γ.Ν. Ζακύνθου για την προμήθεια αντιδραστηρίων

Διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού από το Γ.Ν. Ζακύνθου για την προμήθεια ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΚΡΙΒΩΣΗ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΑΙΜΑΤΟΣ (Εκτός Αναλυτών) (KAE 1359) {CPV: 33696100-6}{Πιθανή ποσότητα: 3.825 CASS , FL, TEM, TEST, ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ} Προϋπ. δαπάνης 17.459,68 € προ ΦΠΑ ή 21.650,00 € συμπ. ΦΠΑ 24%, για κάλυψη αναγκών περίπου ενός (1) έτους Με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ).

Δείτε τη Διακήρυξη στο συνημμένο αρχείο. 

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑΔιακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για προμήθεια αντιδραστηρίων