σύναψη σύμβασης παροχής υπηρεσιών σίτισης με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης

Η 80 ΑΔΤΕ, στο πλαίσιο της αποστολής της και λαμβάνοντας υπόψη τις προβλέψεις των (στ), (ζ) και (ια) σχετικών, η 80 ΑΔΤΕ θα προβεί άμεσα στην υλοποίηση των προβλεπόμενων ενεργειών, για τη σύναψη σύμβασης παροχής υπηρεσιών σίτισης με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης, χωρίς δημοσίευση προκήρυξης διαγωνισμού, για την κάλυψη κατεπείγουσας και απρόβλεπτης ανάγκης (μεταναστευτικές – προσφυγικές ροές) λαμβανομένων υπόψη των λόγων εθνικής
ασφάλειας και δημόσιας τάξης, που καθιστούν αδύνατη την τήρηση των προθεσμιών, που προβλέπονται για τις διαδικασίες διαγωνισμού της κείμενης νομοθεσίας.

Δείτε τη Διακήρυξη στο συνημμένο αρχείο. 

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑΔιακήρυξη για τη σύναψη σύμβασης παροχής υπηρεσιών σίτησης