«Κοινοποίηση του κανονισμού (ΕΕ) 2020/1706 του Συμβουλίου της 13ης Νοεμβρίου 2020 για το άνοιγμα και τον τρόπο διαχείρισης αυτόνομων ενωσιακών δασμολογικών ποσοστώσεων για ορισμένα προϊόντα αλιείας για την περίοδο 2021-2023»

Δείτε στο συνημμένο αρχείο τον Κανονισμό (ΕΕ) 2020/1706 του Συμβουλίου της 13ης Νοεμβρίου 2020 για το άνοιγμα και τον τρόπο διαχείρισης αυτόνομων ενωσιακών δασμολογικών ποσοστώσεων για ορισμένα προϊόντα αλιείας για την περίοδο 2021-2023».

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ
ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ