Εγκύκλιος της Γενικής Διεύθυνσης Αγοράς του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων με θέμα τη «Νέα διαδικασία σύστασης ΙΚΕ».

Δείτε στο συνημμένο αρχείο την υπ’ αριθμό 129284 - 04-11-2020 (ΑΔΑ: ΨΩ9Ε46ΜΤΛΡ-68Ε) Εγκύκλιο της Γενικής Διεύθυνσης Αγοράς του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων με θέμα τη «Νέα διαδικασία σύστασης ΙΚΕ».

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑΕγκύκλιος για σύσταση Ι.Κ.Ε.