Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος Επιμελητηρίου Δωδεκανήσου για πρόσληψη επιστημονικού συνεργάτη – δικηγόρου, με έμμισθη εντολή,

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Το Επιμελητήριο Δωδεκανήσου, στα πλαίσια διαδικασίας πρόσληψης επιστημονικού συνεργάτη – δικηγόρου, με έμμισθη εντολή, στην Υπηρεσία του Γενικού Εμπορικού Μητρώου του Επιμελητηρίου κατά το άρθρο 87 του Νόμου 4635/2019, προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν αυτοπροσώπως ή να αποστείλουν με συστημένη επιστολή, σε κλειστό φάκελο τα οριζόμενα στην συνημμένη Προκήρυξη δικαιολογητικά συμμετοχής, το αργότερο μέχρι την 7η  Δεκεμβρίου 2020, ημέρα Δευτέρα  και ώρα 14:00 μ.μ. στο Κεντρικό Κατάστημα του Επιμελητηρίου Δωδεκανήσου, Τμήμα Προσωπικού, οδός Γρηγορίου Λαμπράκη αριθ. 8  Τ.Κ. 85131 Ρόδος.

 

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑΠρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος.
Προκήρυξη (ορθή επανάληψη)