1η Τροποποίηση Πρόσκλησης υποβολής προτάσεων χρηματοδοτικής ενίσχυσης επενδυτικών σχεδίων για τη δράση 3.α.1.4 “Ενίσχυση μικρών και πολύ μικρών Επιχειρήσεων που επλήγησαν από τον Covid-19 στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου”, στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Νότιο Αιγαίο» 2014-2020

Δημοσιεύθηκε η 1η Τροποποίηση Πρόσκλησης υποβολής προτάσεων χρηματοδοτικής ενίσχυσης επενδυτικών σχεδίων για τη δράση 3.α.1.4 “Ενίσχυση μικρών και πολύ μικρών Επιχειρήσεων που επλήγησαν από τον Covid-19 στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου”, στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Νότιο Αιγαίο» 2014-2020.

Σύμφωνα με αυτήν:

1. Στο κεφάλαιο 2. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ, τα πεδία:

Έναρξη υποβολής προτάσεων              Λήξη υποβολής προτάσεων
21/10/2020 και ώρα 13.00                   23/11/2020 και ώρα 15.00
Αντικαθίστανται ως εξής:
Έναρξη υποβολής προτάσεων              Λήξη υποβολής προτάσεων
21/10/2020 και ώρα 13.00                   02/12/2020 και ώρα 15.00

2. Στο κεφάλαιο 4. ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΑΞΕΩΝ
το σημείο
Η δημόσια χρηματοδότηση καλύπτει Κεφάλαιο Κίνησης ίσο με το 50% των εξόδων της επιχείρησης το 2019 με ελάχιστο ποσό επιχορήγησης τα 5.000 € και μέγιστο τα 30.000€.
Αντικαθίσταται ως εξής:
Η δημόσια χρηματοδότηση καλύπτει Κεφάλαιο Κίνησης ίσο με το 50% των εξόδων της επιχείρησης το 2019 με ελάχιστο ποσό επιχορήγησης τα 2.000 € και μέγιστο τα 10.000 €.
Και το σημείο
Σε περίπτωση που το αποτέλεσμα είναι μεγαλύτερο των 30.000,00€, η αναλογούσα δημόσια χρηματοδότηση διαμορφώνεται στα 30.000,00 €, ενώ σε περίπτωση που το αποτέλεσμα είναι μικρότερο από 5.000€, δεν είναι δυνατή η συμμετοχή στην Δράση.
Αντικαθίσταται ως εξής:
Σε περίπτωση που το αποτέλεσμα είναι μεγαλύτερο των 10.000,00€, η αναλογούσα δημόσια χρηματοδότηση διαμορφώνεται στα 10.000,00 €, ενώ σε περίπτωση που το αποτέλεσμα είναι μικρότερο από 2.000 €, δεν είναι δυνατή η συμμετοχή στην Δράση

3. Στο κεφάλαιο 5. ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ – ΟΡΟΙ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ, στο σημείο «8.
προστίθενται οι παρακάτω μορφές επιχειρήσεων :
Ναυτική Εταιρία (Ν.Ε.) του Ν. 959/1979 
 Συμπλοιοκτησία

4. Στο κεφάλαιο 8. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ η παράγραφος
«Η πρόσκληση θα παραμείνει ανοιχτή από την 14/10/2020 και ώρα 13.00 έως την 23/11/2020 και ώρα 15.00. Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας της ηλεκτρονικής υποβολής των αιτήσεων χρηματοδότησης, δεν γίνεται αποδεκτή καμία υποβολή αίτησης».
αντικαθίσταται σε:
«Η πρόσκληση θα παραμείνει ανοιχτή από την 14/10/2020 και ώρα 13.00 έως την 30/11/2020 και ώρα 15.00. Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας της ηλεκτρονικής υποβολής των αιτήσεων χρηματοδότησης, δεν γίνεται αποδεκτή καμία υποβολή αίτησης.»

5. Στο κεφάλαιο 10.3 ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ, στον πίνακα των Κριτηρίων Αξιολόγησης:
στο Κριτήριο Α1 και ειδικότερα στο πεδίο «ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ», προστίθεται η φράση
«Σημειώνεται ότι στον αριθμό των εργαζομένων ΔΕΝ συνυπολογίζονται οι ιδιοκτήτες/εταίροι/μέτοχοι των επιχειρήσεων ούτε οι μαθητευόμενοι ή οι σπουδαστές που βρίσκονται σε επαγγελματική κατάρτιση στο πλαίσιο σύμβασης μαθητείας ή επαγγελματικής κατάρτισης»

6. Στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΠΟΥ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΝΤΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ
το πεδίο 9 αντικαθίσταται εξ’ ολοκλήρου από το :
«Φορολογική Ενημερότητα ή Βεβαίωση Οφειλών της επιχείρησης από την οποία να προκύπτει ότι δεν είναι υπόχρεη σε ανάκτηση παράνομης κρατικής ενίσχυσης κατόπιν προηγούμενης αποφάσεως της Επιτροπής. Σε περίπτωση που δεν είναι εφικτή η υποβολή βεβαίωσηςοφειλής, αποδεκτή μπορεί να γίνει και μια εκτύπωση οφειλών της επιχείρησης μέσω της ιστοσελίδας www.gsis.gr από την οποία να προκύπτει ότι δεν είναι υπόχρεη σε ανάκτηση κρατικής ενίσχυσης, η οποία κρίθηκε παράνομη κατόπιν αποφάσεως της Επιτροπής».

Β. Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναγραφόμενα στην με αρ. πρωτ. 3240/20.10.2020 (ΑΔΑ: Ω13Π7ΛΞ-ΓΨ2)

Γ. Αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας απόφασης είναι η συνημμένη Αναλυτική Πρόσκληση, στην οποία έχουν ενσωματωθεί όλες οι τροποποιήσεις και συμπληρώσεις.

Δ. Η παρούσα Απόφαση θα αναρτηθεί στις ιστοσελίδες της ΕΥΔ ΕΠ Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου www.pepna.gr, του ΕΣΠΑ www.espa.gr και του ΕΦΕΠΑΕ www.efepae.gr

Ε. Αναλυτικές πληροφορίες και ενημέρωση θα παρέχονται από την ΕΥΔ ΕΠ Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου,
στο e-mail: notioaigaio@mou.gr και στο τηλέφωνο 2281360819, αρμόδιο στέλεχος Αγγελική Παλαιολόγου
και από την ΕΛΑΝΕΤ, στο e-mail : southaegean-covid@elanet.gr και στο τηλέφωνο 2130166100-3, αρμόδιοστέλεχος Μαρία Πουρναρά.
Για τεχνικά θέματα του ΠΣΚΕ οι δικαιούχοι μπορούν να απευθύνονται στο HELPDESK (γραφείο υποστήριξης) που λειτουργεί η ΜΟΔ, τηλ: 210-7787940, support@mou.gr (ώρες γραφείου 09:00 – 17:00).