Υποχρεωτική προσκόμιση πιστοποιητικών επαγγελματικής εκπαίδευσης των διανομέων ασφαλιστικών προϊόντων-Προθεσμίες υποβολής αυτών στο Επιμελητήριο Δωδεκανήσου.

Ενημερώνουμε τα μέλη μας ότι, συμφώνως με την υπ’ αριθ. 169/29-4-2020 πράξη της εκτελεστικής επιτροπής της Τράπεζας της Ελλάδος, οι τομείς επαγγελματικής εκπαίδευσης, περιορίζονται σε δύο διακριτούς τομείς, ήτοι τον Τομέα Α και τον Τομέα Β, όπως λεπτομερώς ορίζεται στο άρθρο 4 της ανωτέρω πράξεως, το οποίο τίθεται σε ισχύ από 1-1-2021.

Από 1/1/2021 τα πρόσωπα της παραγράφου 1 του άρθρου 20 του νόμου 4583/2018 προκειμένου να διατηρήσουν την άδεια τους, οφείλουν να προσκομίζουν 15 ώρες σεμιναρίων εντός του έτους,  τα οποία θα καταθέτουν το αργότερο μέχρι 31/3/… του επόμενου έτους  στο αρμόδιο Τμήμα του Επιμελητηρίου Δωδεκανήσου.

Επιπλέον, σας γνωρίζουμε ότι αναφορικά με τα σεμινάρια του έτους 2020, απαιτείται να προσκομισθούν εκ μέρους σας, τα πιστοποιητικά επαγγελματικής εκπαίδευσης για την παρακολούθηση σεμιναρίων 15 ωρών εντός του έτους 2020, τα οποία θα κατατεθούν στο αρμόδιο Τμήμα του Επιμελητηρίου Δωδεκανήσου το αργότερο έως την 31-03-2021.

Μετά την πάροδο της ανωτέρω προθεσμίας, οι διανομείς ασφαλιστικών και αντασφαλιστικών προϊόντων που δεν έχουν προσκομίσει τα ανωτέρω δικαιολογητικά θα διαγράφονται από το Μητρώο μας.

 

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑΥπ’ αριθ. 169/29-4-2020 πράξη της εκτελεστικής επιτροπής της Τράπεζας της Ελλάδος,
ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ