ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Η νέα απόφαση για τη λειτουργία των ΥΜΣ για τη σύσταση εταιρειών (ΚΥΑ 63577/13.06.2018, ΦΕΚ 2380/Β/21.06.2018, ΦΕΚ 2681/Β/06.07.2018)

Πρότυπα Καταστατικά

Επωνυμίες βάσει του άρθρου 10 του Ν.4541/2018, ΦΕΚ 93/Α/31-05-2018

Πληροφορίες για την Υπηρεσία μιας Στάσης:

ΤΜΗΜΑ ΜΗΤΡΩΟΥ - ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ & ΥΠΗΡΕΣΙΑ μιας ΣΤΑΣΗΣ

                      ΦΩΤΕΙΝΗ ΚΑΡΑΜΠΕΛΑ

Προϊστάμενη Μητρώου -  Μηχανογραφικών Εφαρμογών & Υ.Μ.Σ

                   Τηλ:  2241 0 44207   

                   Fax: 2241 0 44240

                   Email : karabela@ebed.gr

                   Email : gemi@ebed.gr

                   Email : info@ebed.gr