Παράταση προθεσμίας καταβολής τρεχουσών ασφαλιστικών εισφορών Μαΐου 2020 - Ρύθμιση καταβολής τρεχουσών ασφαλιστικών εισφορών για αυτοαπασχολούμενους και ελεύθερους επαγγελματίες

Δείτε στο συνημμένο αρχείο το ΦΕΚ Β' 2599/27-06-2020 με την υπ' αριθμ. Δ.15/Δ'/οικ.21552/681/26.6.2020 ΥΑ του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων με θέμα "Καθορισμός λεπτομερειών εφαρμογής του άρθρου όγδοου της από 20.03.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεπειών του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, τη στήριξη της κοινωνίας και της επιχειρηματικότητας και τη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας της αγοράς και της δημόσιας διοίκησης» (Α' 68), όπως κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4683/2020 (Α' 83) και ισχύει", με την οποία δίδεται Παράταση προθεσμίας καταβολής τρεχουσών ασφαλιστικών εισφορών Μαΐου 2020 και ρυθμίζεται η καταβολή τρεχουσών ασφαλιστικών εισφορών για αυτοαπασχολούμενους και ελεύθερους επαγγελματίες χωρίς τον υπολογισμό τόκων και άλλων προσαυξήσεων λόγω εκπρόθεσμης καταβολής.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑΦΕΚ Β/2599/27.06.2020