ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ HORIZON 2020_ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΑΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕΣΩ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

Σας ενημερώνουμε ότι, στο πλαίσιο του Προγράμματος Horizon 2020 και ειδικότερα του Προγράμματος Εργασίας 2018-2020, δημοσιεύτηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρόσκληση ενδιαφέροντος για υποβολή προτάσεων με θεματική «Καινοτόμες προσεγγίσεις στην αστική και περιφερειακή ανάπτυξη μέσω του πολιτιστικού τουρισμού» («Innovative approaches to urban and regional development through cultural tourism»).

 Το πρόγραμμα στοχεύει να αντιμετωπίσει την άνιση ανάπτυξη του πολιτιστικού τουρισμού σε απομακρυσμένες περιοχές, σε αποβιομηχανοποιημένες περιοχές ή πόλεις λιγότερο ελκυστικές για την ανάπτυξη πολιτιστικού τουρισμού, έναντι εκείνων που υφίστανται υπερεκμετάλλευση με τρόπο μη βιώσιμο. Συγχρόνως, ζητούμενο είναι να καλυφθεί το κενό που υπάρχει στην πληροφόρηση για ποσοτικά και ποιοτικά στοιχεία για τον πολιτιστικό τουρισμό και πώς αυτός συνεισφέρει στον πολιτιστικό εξευρωπαϊσμό, στην οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη στην Ευρώπη.

 Η πρόσκληση απευθύνεται σε επιχειρηματίες του τουρισμού, μικρομεσαίες επιχειρήσεις, περιφέρειες και δήμους, ιδρύματα και οργανισμούς που εκπροσωπούν πολίτες που ζουν στις εν λόγω περιοχές. Οι προτάσεις θα πρέπει να διαθέτουν τοποκεντρική προσέγγιση και να προάγουν τη συμμετοχικότητα προκειμένου να διερευνήσουν τις σχέσεις μεταξύ του ενδο-ευρωπαϊκού πολιτιστικού τουρισμού και του Εξευρωπαϊσμού και την επίδραση που αυτοί έχουν στις ιδιαίτερες ταυτότητες και στην αίσθηση του «ανήκειν».

Όχημα για την ανάπτυξη των δράσεων θα είναι τα διακρατικά και διατομεακά σχήματα (κοινοπραξίες) για την προώθηση της βιώσιμης ανάπτυξης των ΜΜΕ στον τουρισμό. Προκρίνονται οι διασυνοριακές, περιφερειακές και τοπικές συνεργασίες, ειδικότερα η συνεργασία χωρών ΕΕ με χώρες εκτός ΕΕ από τα Βαλκάνια, τις χώρες Ανατολικής Γειτονίας και τη Μεσόγειο (σε συνάφεια με αναδυόμενα δίκτυα ευρωπαϊκής κληρονομιάς, όπως το European Heritage Label Sites και European Cultural Routes).

 Οι προτάσεις θα πρέπει να αναπτύσσονται γύρω από μνημεία φυσικού και πολιτιστικού ενδιαφέροντος (συμπεριλαμβανόμενης της βιομηχανικής κληρονομιάς). Προτεινόμενα εργαλεία για την ανάπτυξη των δράσεων είναι οι καινοτόμες στρατηγικές, οι πιλοτικές λύσεις (με αντικείμενο μεταξύ άλλων τη διαχείριση, την κατάρτιση και τις υπηρεσίες), καθώς και οι στατιστικές μέθοδοι (εργαλεία, δείκτες, ποσοτικές μέθοδοι) για τη  μέτρηση και κατανόηση του αντίκτυπου του πολιτιστικού τουρισμού.

 

Προσδοκώμενα αποτέλεσματα:

-Παραγωγή βιώσιμων πολιτικών και πρακτικών στον πολιτιστικό τουρισμό

-Θέσεις εργασίας και ανάπτυξη κοινωνική και οικονομική

-Καθοδήγηση για αποτελεσματική χρήση των διαρθρωτικών ταμείων

-Συνεργασίες δημοσίου-ιδιωτικού τομέα

-Βελτίωση των στατιστικών δεδομένων για κατανόηση του αντίκτυπου του πολιτιστικού τουρισμού στην ανάπτυξη και στον εξευρωπαϊσμό

 

Η προθεσμία για την ηλεκτρονική υποβολή των προτάσεων λήγει στις 12 Μαρτίου 2020, στις 17:00 (ώρα Βρυξελλών).

Το πρόγραμμα διαθέτει για το 2020 προϋπολογισμό 8.000.000€.

Call ID:TRANSFORMATIONS-04-2019-2020

 Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε στα συνημμένα αρχεία και στον σύνδεσμο:

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/transformations-04-2019-2020;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programCode=H2020;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=H2020-SC6-TRANSFORMATIONS-2018-2019-2020;sortQuery=openingDate;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=callTopicSearchTableState

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑAnnex A-Επιλέξιμα κράτη
Annex B-Προδιαγραφές προτάσεων
Annex C-Τύπος δράσεων