Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως η απόφαση Α 1010/2020 για τη νέα ρύθμιση οφειλών-Η αίτηση για υπαγωγή στο πρόγραμμα ρύθμισης υποβάλλεται από την 26/2/2020 ηλεκτρονικά

Δείτε την απόφαση με αριθμό Α.1010/2020 "Καθορισμός χρόνου έναρξης εφαρμογής για την υπαγωγή στη πάγια ρύθμιση των διατάξεων του άρθρου 43 του ν. 4646/2019 (ΦΕΚ 201 Α΄) καθώς και ειδικών θεμάτων και λεπτομερειών εφαρμογής της πάγιας ρύθμισης της υποπαραγράφου Α2 της παραγράφου Α του πρώτου άρθρου του ν. 4152/2013, όπως αυτή τροποποιήθηκε από τις διατάξεις του άρθρου 43 του ν. 4646/2019", στο συνημμένο αρχείο.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑΑπόφαση ρύθμισης οφειλών