Κανονιστικός έλεγχος πρακτικών που περιλαμβάνουν φυσικά ραδιενεργά υλικά-Υποχρεώσεις εμπλεκομένων επιχειρήσεων

Με βάση το Παράρτημα VI του π.δ. 101/2018 οργανισμοί – μέλη του επιμελητηρίου – εμπίπτουν στον κατάλογο βιομηχανικών τομέων και εφαρμογών οι οποίοι εφαρμόζουν πρακτικές που περιλαμβάνουν φυσικά ραδιενεργά υλικά που ενδέχεται να προκαλούν έκθεση των εργαζομένων ή μελών του κοινού και οι οποίες δεν δύναται να παραβλεφθούν από άποψη ακτινοπροστασίας.
Σύμφωνα με την ΚΥΑ υπ. αριθμ. 45872/26.03.19 (Β’ 1103) και προκειμένου να διασφαλιστεί η συμμόρφωση των ανωτέρω οργανισμών με το νέο κανονιστικό πλαίσιο, όπως αυτό διαμορφώνεται με τα β’ και γ’ σχετικά, οι έχοντες την ευθύνη των οργανισμών οφείλουν αρχικά να:
1. χαρακτηρίσουν τα πάσης φύσης υλικά που σας αφορούν, τα οποία (υλικά) ενδέχεται να περιέχουν φυσικά ραδιονουκλίδια σε αυξημένη συγκέντρωση, με σκοπό να προσδιορίσουν τις συγκεντρώσεις ενεργότητας των περιεχομένων φυσικών ραδιονουκλιδίων,
2. εξετάσουν εάν οι εφαρμοζόμενες πρακτικές δύναται να προκαλέσουν την παρουσία φυσικών ραδιονουκλιδίων στο νερό, επηρεάζοντας την ποιότητα των παροχών πόσιμων νερών ή επηρεάζοντας άλλες οδούς έκθεσης.
3. ενημερώνουν την ΕΕΑΕ εάν συμμετέχουν σε δραστηριότητες ανακύκλωσης υπολειμμάτων φυσικών ραδιενεργών υλικών που τους αφορούν σε οικοδομικά υλικά, ή τελικής διάθεσης, ανακύκλωσης ή επαναχρησιμοποίησης φυσικών ραδιενεργών υλικών που τους αφορούν.
Σημειώνεται ότι οι απαιτούμενες ραδιολογικές αναλύσεις διενεργούνται από την ΕΕΑΕ ή από διαθέτοντες πιστοποίηση ή αναγνώριση από την ΕΕΑΕ να ενεργούν για το σκοπό αυτό.


Κατάλογος βιομηχανικών τομέων και εφαρμογών που αφορούν φυσικά ραδιενεργά υλικά, συμπεριλαμβανομένης της έρευνας και σχετικών δευτερογενών διεργασιών (σύμφωνα με το Παράρτημα VI):
1. εξόρυξη σπάνιων γαιών από μοναζίτη
2. παραγωγή ενώσεων του θορίου και κατασκευή προϊόντων που περιέχουν θόριο
3. επεξεργασία νιοβίου/ μεταλλεύματος τανταλίου
4. παραγωγή πετρελαίου και φυσικού αερίου
5. παραγωγή γεωθερμικής ενέργειας
6. παραγωγή χρωστικής TiO2
7. θερμική παραγωγή φωσφόρου
8. βιομηχανία ζιρκονίου
9. παραγωγή φωσφορικών λιπασμάτων
10. παραγωγή σκυροδέματος, συντήρηση φούρνων κλίνκερ
11. μονάδες παραγωγής ενέργειας με καύση άνθρακα,συντήρηση λεβήτων
12. παραγωγή φωσφορικού οξέος
13. πρωτογενής παραγωγή σιδήρου
14. σύντηξη κασσιτέρου/μολύβδου/χαλκού
15. εγκαταστάσεις διύλισης υπόγειων υδάτων
16. εξόρυξη μεταλλευμάτων πέραν του μεταλλεύματος ουρανίου
17. εξόρυξη και επεξεργασία βωξίτη και παραγωγή αλουμινίου
18. χρήση ή άλλη αξιοποίηση ιαματικών φυσικών πόρων
19. διάνοιξη σηράγγων σε βραχώδεις σχηματισμούς
πλούσιους σε ουράνιο ή/και θόριο.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑΠΔ 101/2019
ΥΑ 45872/2019 Διαδικασίες κανονιστικού ελέγχου πρακτικών ιοντιζουσών ακτινοβολιών