Πρόσκληση Δήμου Σύρου για συμμετοχή στο μητρώο εργοληπτών (εταιρειών - φυσικών προσώπων) για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών από φυσικές καταστροφές.

Δείτε την Πρόσκληση Δήμου Σύρου για συμμετοχή στο μητρώο εργοληπτών (εταιρειών - φυσικών προσώπων) για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών από φυσικές καταστροφές, στο συνημμένο αρχείο.