Περίληψη διακήρυξης επαναληπτικού ηλεκτρονικού διαγωνισμού Διοίκησης 4ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας και Θράκης για την ανάδειξη αναδόχου παροχής Σίτισης Ιατρών

Η Διοίκηση της 4ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας και Θράκης, βάσει της υπ’ αριθμ. 43140/2.11.2018 (ΑΔΑ:Ψ7Ζ5ΟΡ1Ο-ΨΧ2) Απόφασης, προκηρύσσει Γ΄ Επαναληπτικό Ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό άνω των ορίων, για την ανάδειξη αναδόχου παροχής «Σίτισης Ιατρών» (CPV 55320000-9, Υπηρεσίες Παροχής Γευμάτων), για τις ανάγκες των Κέντρων Υγείας, αρμοδιότητας 4ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας και Θράκης, στο πλαίσιο του ΠΠΥΥ 2015 για ένα χρόνο, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής, συνολικού προϋπολογισμού τριακοσίων δύο χιλιάδων τριακοσίων εικοσιπέντε ευρώ και δεκατεσσάρων λεπτών (302.325,14€) με Φ.Π.Α.

Δείτε τη σχετική Περίληψη διακήρυξης στο συνημμένο αρχείο.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑΠερίληψη Διακήρυξης.