Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού 424 Γενικού Στρατιωτικού Νοσοκομείου Εκπαιδεύσεως για την προμήθεια εμβολίων.

Το 424 ΓΣΝΕ / ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ανακοινώνει τη διενέργεια συνοπτικού Διαγωνισμού,με αριθμό διακήρυξης 48/2019 για την Προμήθεια εμβολίων, CPV: 33651600-4, συνολικής εκτιμώμενης προϋπολογισθείσας αξίας είκοσι πέντε χιλιάδων ευρώ (25.000,00€) συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και του αναλογούντος ΦΠΑ

Δείτε τη σχετική διακήρυξη στο συνημμένο αρχείο.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑΔιακήρυξη.