Εγκύκλιος ΑΑΔΕ σχετικά με την εφαρμογή μειωμένου συντελεστή ΦΠΑ σε αγαθά και υπηρεσίες.Αναλυτικά τα αγαθά και οι υπηρεσίες που υπάγονται στους μειωμένους συντελεστές ΦΠΑ 13% και 6%.

Δείτε στο συνημμένο αρχείο την εγκύκλιο της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων με θέμα:«Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 121 του ν.4611/2019 (Α΄ 73) αναφορικά με την εφαρμογή μειωμένου συντελεστή ΦΠΑ σε αγαθά και υπηρεσίες» με την οποία κοινοποιούνται οι διατάξεις του άρθρου 121 του ν.4611/2019 (Α΄ 73) «Ρύθμιση οφειλών προς τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης, τη Φορολογική Διοίκηση και τους ΟΤΑ α' βαθμού, Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις Δημοσίου και λοιπές ασφαλιστικές και συνταξιοδοτικές διατάξεις, Ενίσχυση της προστασίας των εργαζομένων και άλλες διατάξεις», για την αντικατάσταση από 20.5.2019 του Παραρτήματος ΙΙΙ του Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑΕγκύκλιος.