Περίληψη διακήρυξης συνοπτικού διαγωνισμού Δήμου Κω για την προμήθεια ρουχισμού & εξοπλισμού Δημοτικής Αστυνομίας.

Ο Δήμος Κω προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό, για την ανάθεση της «Προμήθειας Ρουχισμού & Εξοπλισμού Δημοτικής Αστυνομίας», σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 86 του Ν.4412/16, συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης 5.566,27 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 17 %.

Δείτε τη σχετική Περίληψη διακήρυξης στο συνημμένο αρχείο.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑΠερίληψη Διακήρυξης.