Διακήρυξη Ανοιχτού Ηλεκτρονικού Μειοδοτικού Διαγωνισμού ΓΕΝ για την προμήθεια και εγκατάσταση ενός (1) στρεπτού μετατροπέα συχνοτήτων

Το Γενικό Επιτελείο Ναυτικού προκηρύσσει Προκηρύσσει Ανοικτό Μειοδοτικό Διαγωνισμό, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά με βάση την τιμή (ήτοι τη χαμηλότερη τιμή), για την Προμήθεια και Εγκατάσταση Ενός (1) Στρεπτού Μετατροπέα Συχνοτήτων 260+/-10 KVA για Παροχή Ηλεκτρικής Ισχύος σε Πολεμικά Πλοία στην Ν. Μεγίστη, Έναντι Εκτιμώμενης Αξίας διακοσίων δεκαεπτά χιλιάδων επτακοσίων σαράντα ενός ευρώ και ενενήντα τριών λεπτών (217.741,93 €), μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

Δείτε τη σχετική διακήρυξη στο συνημμένο αρχείο.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑΔιακήρυξη.