Συνοπτικός διαγωνισμός για την προμήθεια «Καθετήρων για τις ανάγκες Κέντρων Υγείας αρμοδιότητας της 4ης Υ.ΠΕ. Μακεδονίας και Θράκης.

Σας γνωρίζουμε ότι η 4η Υγειονομική Περιφέρεια Μακεδονίας και Θράκης σε συνέχεια της υπ’ αριθμ. πρωτ. 12468/20-03-2019 (ΑΔΑ: ΩΠ4ΡΟΡ1Ο-91Ο) Απόφασης του Διοικητή της 4ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας και Θράκης, προτίθεται να προχωρήσει στη σύναψη σύμβασης με τη διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού, η οποία θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της υπηρεσίας (www.4ype.gr), στο Πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ και στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων την 15-05-2019, για την προμήθεια «Καθετήρων CPV: 33141200-2» αρμοδιότητας της 4ης Υ.Π.Ε Μακεδονίας και Θράκης, συνολικού προϋπολογισμού πενήντα μια χιλιάδων επτακοσίων σαράντα δυο ευρώ και ογδόντα πέντε λεπτών (51.742,85€) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., για ένα (1) έτος με δικαίωμα προαίρεσης για χρονικό διάστημα τριών μηνών μέχρι του ποσού των εξήντα τεσσάρων χιλιάδων εξακοσίων εβδομήντα οκτώ ευρώ και πενήντα έξι λεπτών (64.678,56€) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής.

Εφόσον η εταιρεία σας ενδιαφέρεται, παρακαλούμε να καταθέσετε προσφορά, σύμφωνα με την υπ’ αρίθμ. 16/2019 Διακήρυξη της υπηρεσίας μας.

 

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ
της 4ης Yγειονομικής Περιφέρειας
Μακεδονίας και Θράκης

α/α
ΤΣΑΛΙΚΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΥΠΟΔΙΟΙΚΗΤΗΣ