Κατάρτιση και πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων εργαζομένων σε επιλεγμένα επαγγέλματα του τομέα των Κατασκευών, σε θέματα εξοικονόμησης ενέργειας

Τα προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης υλοποιούνται και στις 13 περιφέρειες της χώρας, είναι συνολικής διάρκειας 50 ωρών έκαστο (ημερήσια κατάρτιση έως 4 ώρες), αποτελούνται από θεωρητικό (35 ώρες) και πρακτικό (15 ώρες) τμήμα και αφορούν σε πέντε θεματικά αντικείμενα:

Τεχνικές εξοικονόμησης ενέργειας για τους αλουμινοσιδηροκατασκευαστές
Τεχνικές εξοικονόμησης ενέργειας για τους τεχνίτες τοποθέτησης υαλοπινάκων
Τεχνικές εξοικονόμησης ενέργειας για τους ηλεκτρολόγους
Τεχνικές εξοικονόμησης ενέργειας για τους ψυκτικούς
Τεχνικές εξοικονόμησης ενέργειας για τους υδραυλικούς.

Περίοδος υποβολήςαπό 18/3/2019 έως 30/9/2021

Η αίτηση συμμετοχής υποβάλλεται σε ηλεκτρονική μορφή στην ηλεκτρονική διεύθυνση: https://form.jotform.com/82764894848984 και επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης.

Κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να υποβάλει μία και μοναδική αίτηση συμμετοχής.

Περισσότερες πληροφορίες: https://www.espa.gr/el/Pages/Proclamationsfs.aspx?item=4321