Περίληψη διακήρυξης διαγωνισμού ΑΣΔΥΣ/ΔΠΜ/7ο ΤΜ για την παροχή υπηρεσιών ανακατασκευής διασήμων-παρασήμων.

Η ΑΣΔΥΣ/ΔΠΜ/7ο ΤΜ προκηρύσσει ηλεκτρονικό, ανοικτό, δημόσιο διαγωνισμό για την παροχή υπηρεσιών ανακατασκευής διασήμων-παρασήμων για κάλυψη αναγκών ΣΞ με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά, αποκλειστικά βάση της τιμής (χαμηλότερη τιμή), συνολικού προυπολογισμού 98.563,37 € άνευ ΦΠΑ.

Δείτε την Περίληψη της Διακήρυξης στο συνημμένο αρχείο.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑΠερίληψη Διακήρυξης